مراسم تبادل تفاهم نامه همکاری مشترک با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور