مراسم اختتامیه اولین دوره آموزشی «تربیت مربی» ویژه دهیاران، کارشناسان مالی و فنری دهیاری های استان تهران

۰۱ آذر ۱۴۰۰ | ۱۵:۳۰ ۹
مراسم اختتامیه اولین دوره آموزشی «تربیت مربی» ویژه دهیاران، کارشناسان مالی و فنری دهیاری های استان تهران
مراسم اختتامیه اولین دوره آموزشی «تربیت مربی» ویژه دهیاران، کارشناسان مالی و فنری دهیاری های استان تهران
مراسم اختتامیه اولین دوره آموزشی «تربیت مربی» ویژه دهیاران، کارشناسان مالی و فنری دهیاری های استان تهران
مراسم اختتامیه اولین دوره آموزشی «تربیت مربی» ویژه دهیاران، کارشناسان مالی و فنری دهیاری های استان تهران
مراسم اختتامیه اولین دوره آموزشی «تربیت مربی» ویژه دهیاران، کارشناسان مالی و فنری دهیاری های استان تهران
مراسم اختتامیه اولین دوره آموزشی «تربیت مربی» ویژه دهیاران، کارشناسان مالی و فنری دهیاری های استان تهران
مراسم اختتامیه اولین دوره آموزشی «تربیت مربی» ویژه دهیاران، کارشناسان مالی و فنری دهیاری های استان تهران
مراسم اختتامیه اولین دوره آموزشی «تربیت مربی» ویژه دهیاران، کارشناسان مالی و فنری دهیاری های استان تهران
مراسم اختتامیه اولین دوره آموزشی «تربیت مربی» ویژه دهیاران، کارشناسان مالی و فنری دهیاری های استان تهران