هشتمین جلسه بررسی سند توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گا‌های غیررسمی

۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۹:۰۷ ۴
هشتمین جلسه بررسی سند توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گا‌های غیررسمی
هشتمین جلسه بررسی سند توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گا‌های غیررسمی
هشتمین جلسه بررسی سند توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گا‌های غیررسمی
هشتمین جلسه بررسی سند توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گا‌های غیررسمی