دومین پانل تخصصی در خصوص راه های برون رفت از معضلات فعلی ارزی کشور برگزار شد

۰۹ مرداد ۱۳۹۷ ۷

دومین پانل تخصصی در خصوص راه های برون رفت از معضلات فعلی ارزی کشور را با حضور جآقایان دکتر عزیزی، حریری، دکتر مومنی

 آقای دکتر دینی ترکمانی در پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات اجتماعی برگزار شد