نشست تخصصی، تدوین طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی

تاریخ برگزاری : ۲۰ آبان ۱۳۹۸ تقویم آموزشی
نشست تخصصی، تدوین طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی