کارگاه اموزشی آشنایی با طبقه بندی و شناخت الیاف نسجی و منسوجات

تاریخ برگزاری : ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ تقویم آموزشی
کارگاه اموزشی آشنایی با طبقه بندی و شناخت الیاف نسجی و منسوجات