کارگاه آموزشی: اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی

تاریخ برگزاری : ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ تقویم آموزشی
کارگاه آموزشی: اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی

کارگاه آموزشی: اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی