کارگاه آموزشی بررسی تخصصی مسائل مرتبط با امور مالیاتی کارگزاران گمرکی

تاریخ برگزاری : ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ تقویم آموزشی
کارگاه آموزشی بررسی تخصصی مسائل مرتبط با امور مالیاتی کارگزاران گمرکی