send print
دکتری پژوهش محور

دکتری پژوهش محور

دوره های دکتری پژوهش محور در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بهمن ماه 1390 آغاز شده است.

در حال حاضر قریب به 40 دانشجو در 8 رشته آینده پژوهی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مدیریت دولتی، فرهنگ و ارتباطات، سیاستگذاری فرهنگی، مسائل ایران، علوم اقتصادی و روان شناسی عمومی مشغول به تحصیل هستند و در سال تحصیلی 93-92 نیز جذب دانشجو انجام خواهد شد.

در دوره های پژوهش محور، محوریت با اجرای پروژه های کارفرمایی و تقاضا محور توسط دانشجویان است و دانشجو موظف است در طی حداکثر 4 سال پروژه خود را که به مثابه رساله دکتری است، اجرا نماید.

در حال حاضر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی از طریق آزمون نیمه متمرکز دکتری سراسری، آیین نامه استعدادهای درخشان، سهمیه مربیان و بورسیه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشجو می پذیرد.