send print
مراکز خدمات تخصصی

مراکز خدمات تخصصی

علاوه بر پژوهشکده ها و گروه های پژوهشی به دلیل اهمیت کاربردی شدن علوم انسانی و اجتماعی برای ارائه خدمات تخصصی در حوزه های مختلف علوم انسانی و اجتماعی مراکزی تحت عنوان مراکز خدمات تخصصی فعالیت می کنند این مراکز تلاش دارند خدمات تخصصی پژوهشها و دانش علوم انسانی و اجتماعی را در اختیار متقاضیان سازمان ها ، مراکز اجرایی و وزارت خانه ها قرار دهند