send print
دانشجویان

لیست دانشجویان رشته آینده پژوهی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عکس

فایل رزومه

1

فرزین مینو

رزومه

2

کاوس حیدری

رزومه

3

اردشیر سیاح

رزومه

4

محمود قصاع

رزومه

5

علیرضا همتی

رزومه

6

محمدرضا یاورزاده

 

رزومه یاورزاده

7

علیرضا اسدی

رزومه