جذب نیروی امریه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی جهت تأمین نیروی انسانی متخصص خود، در نظر دارد از بین دانش‌آموختگان مقطع دکتری امریه سربازی جذب کند.
جذب نیروی امریه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی جهت تأمین نیروی انسانی متخصص خود، در نظر دارد از بین دانش‌آموختگان مقطع دکتری در رشته های زیر امریه سربازی جذب کند.

1- جامعه شناسی گرایش مسائل اجتماعی

2- مدیریت

3- اقتصاد

 

 

شرایط عمومی

 * تسلط بر نرم افزارهای عمومی و تخصصی

سکونت در تهران

متقاضی ملزم به امضای برگه تعهد عدم ارایه کسر خدمت در طول دوران امریه است

 *متقاضیان نباید  به هیچ عنوان سابقه خدمت قبلی سربازی در هیچ یک از یگانهای نظامی و انتظامی داشته باشند

 * متقاضیان دارای سوابق حرفه‌ای، با سابقه همکاری در انجام طرح های پژوهشی مرتبط در اولویت هستند

متقاضیان مستندات لازم را  به پست الکترونیکی  sec.ihssr@acecr.irپژوهشگاه ارسال نمایند.
 

 

مستدات ارسالی: گواهی مدرک تحصیلی + سوابق علمی - اجرایی


نظر شما :