به‌روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۸
کد خبر: ۲۶۹
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۹

 

 

بسمه تعالی

رزومه فعاليت‌هاي آموزشي پژوهشي، مديريتي

نام و نام خانوادگي:‌ سيد محمد موسي مطلبي آدرس الكترونيكي: motalebi@ihss.ac.ir

 

تحصيلات   

ردیف

مقطع

رشته

گرایش

محل تحصیل

1

دکتری

علوم اقتصادی

اقتصاد اسلامی اقتصاد انرژی

دانشگاه فردوسی مشهد

2

کارشناسی ارشد

علوم اقتصادی

توسعه اقتصادی

دانشگاه مفید

3

کارشناسی

اقتصاد

اقتصاد نظری

دانشگاه مفید

4

خارج حوزه علمیه

فقه واصول

 

حوزه‌های علمیه مشهد و قم

 

تجربيات تحقيقی

الف)تاليف

الف-1) مقاله

ردیف

عنوان

نام نشریه

نوع نشریه

شماره نشریه

سال نشر

1

سرمايه‌گذاری خارجی

پديده شناسي فقر و توسعه،

 

بوستان کتاب قم

 

1380

2

کارتل‌ها و شرکتهای چند مليتی

پديده شناسي فقر و توسعه،

 

بوستان کتاب قم

 

1380

3

مخاطرات اخلاقی در بازار بيمه ايران

نامه مفيد

علمی-پژوهشی

35

1382

4

انتخاب نامساعد در بازار بيمه

فصلنامه صنعت بيمه

علمی- پژوهشی

71

1382

5

علم اقتصاد اسلامی برآیند تحول بنیان‌ها و فرایندهای علم اقتصاد

اقتصاداسلامی

علمی-  پژوهشی

45

1391

6

دليل عقل در سيره فقهي ابن ادريس

آموزه‌های فقه مدنی

علمی- پژوهشی

5

1391

7

منزلت دلیل عقلی در سیره استنباطی فقهای شیعه

پژوهش‌های فقهی

علمی- پژوهشی

1

1391

9

دليل عقل و جايگاه آن در سيره فقهي محقق اردبيلي

مطالعات اسلامی فقه واصول

علمی- پژوهشی

95

1392

10

سیره فقهی فیض کاشانی در به کار گیری دلیل عقل

مطالعات اسلامی فقه واصول

علمی- پژوهشی

پذیرش

1392

11

جامعه مطلوب توسعه در اسلام (

مجموعه مقالات

دومین همایش الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

اردیبهشت

1392

12

دلیل عقلی در سیره فقهی محقق حلی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

علمی- پژوهشی

پذیرش

1392

13

قانون کار و انعطاف پذیری بازار کار

کار و جامعه

تخصصی

156

1392

14

معیارها و روش تعیین حد اقل دستمزد

کار و جامعه

تخصصی

159

1392

15

اتحادیه گرایی در بازار کار اتحادیه گرایی در بازار کار

کار و جامعه

تخصصی

161

1392

16

انعطاف پذیری بازار کار

کار و جامعه

تخصصی

162

1392

17

مرزبندی مفاهیم عقل و دلیل عقلی در متون فقهی، اخذ پذیرش

مجموعه مقالات

کنگره فرهنگ و اندیشه دینی

اردیبهشت

93

 

الف- 2) پایان نامه و طرح پژوهشی

ردیف

عنوان

سال

نوع همکاری

محل اجرا

1

تحليل گردش اطلاعات وهزينه‌های آن دربازار بيمه، مطالعه موردي ايران پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد

 

مجری

دانشگاه مفيد

2

آثار توسعه صنعتی استان قم بر اشتغال بوميان، (مجری)

 

1382

مجری

دانشگاه مفيد

3

بررسي مسايل مشكلات كشمش در داخل وخارج كشور

1387

همکارطرح

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

4

ارزیابی برنامه چهارم توسعه از منظر برنامه ریزی

1386

همکار طرح

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

5

ارزیابی کمی برنامه چهارم توسعه

1385

مجری

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

6

نقش و ميزان تاثير گذاري نيروي كار بر رقابت پذيري كشور در فرايند جهاني شدن

1389

مجری

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

7

بررسی جایگاه دلیل عقل از منظر فقهای شیعه

1389

مجری

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

8

جامعه مطلوب درالگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (کتاب)

1393

مجری

مرکز تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

ب) ترجمه

ردیف

عنوان

نام نشریه

نوع نشریه

شماره نشریه

سال نشر

نویسنده

1

روش شناسی اقتصاد

نامه مفید

علمی-پژهشی

18

1378

بروس جی کالدول

2

روش شناسی اقتصاداسلامی

دروس اقتصاد اسلامی

مجموعه مقالات

انتشارات دانشگاه مفيد

1384

محمدانس زرقا

 

ج) در حال اجرا

ج- 1) مقاله

ردیف

عنوان

نام نشریه

نوع نشریه

شماره نشریه

1

دلیل عقلی در استنباطات فقهی شیخ طوسی

مطالعات فقه و حقوق اسلامي (دانشگاه سمنان)

علمی-پژهشی

درحال ارزیابی

2

دليل عقل در ديدگاه شيخ انصاري

نشریه فقه و مبانی فقهی (دانشگاه تهران)

علمی-پژهشی

پذیرش و در انتظار هیأت تحریریه

 

ج-2) طرح پژوهشی

ردیف

عنوان

محل اجرا

1

جامعه آرمانی توسعه از دیدگاه اسلام

بنیاد پژوهش های اسلامی استان قدس رضوی

2

بررسی ظرفیت های وقف در مواجهه با تحریم های بین المللی

سازمان اوقاف و امور خیریه در محل جهاد دانشگاه مشهد

3

تدوین روش طراحی قراردادبهینه نفتی در چارچوب فقه شیعه

رساله دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

 

د) تجربيات اجرائی

ردیف

مسئولیت

سال

محل خدمت

1

پژوهشگر

(1369-1372)

دفتر تبليغات اسلامی خراسان

2

2) مسئول دفتر گروه اقتصاد

 

(1378)

دانشگاه مفيد

3

مدير حوزه رياست

(1379)

دانشگاه مفيد

4

مدير تحصيلات تکميلی

(1380- 1381)

دانشگاه مفيد

5

مسئول گروه پژوهش هاي دانشجوئی

(1382)

دانشگاه مفيد

6

دبير همايش "زمينه های پيدايش حادثه 11سپتامبر و پيامد های آن"

(1381)

دانشگاه مفيد

7

 مدير مسئول نشريه دانش پژوهان

(1382)

دانشگاه مفيد

8

دبير همايش "دولت وچالش های نظری آن"

(1382)

دانشگاه مفيد

9

عضو هيات علمي

1382 تاکنون

گروه اقتصاد پژوهشكده علوم توسعه پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي

10

عضو شوراي علمي

1382 تاکنون

 

گروه اقتصاد پژوهشكده علوم توسعه پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي

11

عضو شوراي علمي پژوهشگاه

(1389- 1384)

پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي

12

عضو شوراي علمي سرشماري تعاوني هاي كشور

(1382)

جهاد دانشگاهی

13

رییس هیات مدیره مرکز مطالعات وخدمات تخصصی شهری وروستایی

(1388-1384 )

پژوهشكده علوم انساني واجتماعي جهاد دانشگاهي

14

معاون آموزشي پژوهشكده علوم انساني واجتماعي جهاد دانشگاهي

(1385-1383)

 

پژوهشكده علوم انساني واجتماعي جهاد دانشگاهي

15

معاون پژوهشی

(1386-1385)

پژوهشكده علوم انساني واجتماعي جهاد دانشگاهي

16

معاون پژوهشی

(1389)

پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي

17

عضو هیات مدیره خبرگزاری دانشجویان (ایسنا)

(1388-1385)

جهاد دانشگاهی

18

عضو شورای بررسی نهایی طرحها

1389- 1385

جهاد دانشگاهی

 

هـ ) تدريس

ردیف

درس

سال

محل تدریس

1

اقصاد سنجی کارشناسی

1382-1379

دانشگاه مفید

2

اقصاد سنجی کارشناسی ارشد

1382-1379

دانشگاه مفید

3

اصول فقه

1379

دانشگاه مفید

4

اقتصاد خرد

1380

دانشگاه مفید

5

مبانی علم اقتصاد

1388-1382

دانشگاه علم و فرهنگ

6

مالیه عمومی

1384-1382

دانشگاه علم و فرهنگ

7

اصول علم اقتصاد

1391

دانشگاه فردوسی مشهد

 

نام:
ایمیل:
* نظر: