کد خبر: ۲۹۷
تاریخ انتشار: ۰۳ آذر ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۰

برگزاري نشست تخصصي گروه مديريت و برنامه‌ريزي شهري

به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه، نشست تخصصي گروه مديريت و برنامه‌ريزي شهري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي با عنوان «بررسي تجارب نوسازي و بهسازي بافت فرسوده به شيوه مشاركتي و ارائه راهكارها» در روز دوشنبه مورخ 3/9/93 در سالن جلسات پژوهشگاه با حضور اعضاء هيأت علمي برگزار شد.

در اين نشست آقاي دكتر ايرج قاسمي مدير طرح پژوهشي به ارائه گزارش از طرح و يافته‌هاي آن پرداختند.

آقاي دكتر قاسمي ابتدا به خاستگاه مشاركت در طرح‌هاي شهري و نحوه حضور شهروندان به شيوه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم در بستر مدرنيته و شهرنشيني اشاره كردند. ايشان بيان نمودند با توجه به تجربه‌هاي طرح‌هاي مداخله در ايران كه از به شیوه های متفاوت اعم از تزريق مالي به پروژه‌هاي نوسازي و یا رويكرد صرفاً كالبدي و موضعی بوده و نوسازی انجام پذیرفته اين سؤال هنوز باقي است كه چرا بهسازي و نوسازي شتاب نگرفته است؛ طي سال‌هاي اخير برای شتاب بخشیدن به بهسازی و نوسازی رويكرد مشاركتي بافت‌هاي فرسوده به رويكرد غالب تبديل شده است و طي این سال‌ها الگوهاي متفاوتي از مشاركت از مشارکت مالي تا مشاركت اجتماعي و فرآيندي در نوسازي بافت‌ها تجربه شده است اين پژوهش بر آن بوده است تا در نمونه‌ها و محلات دارای  بافت‌هاي فرسوده و تجارب مشاركتي بکار رفته در آنها را مورد ارزيابي قرار داده و موانع و مشكلات و راهكارهاي افزايش مشاركت را تبيين نمايد.

مدير طرح ادامه دادند در اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سؤال بوده‌ايم كه چه ويژگي‌ها و مؤلفه‌هايي در مشاركت محلات مورد مطالعه تأثيرگذار بوده و چگونه مي‌توان از اين تجربه‌ها براي تدوين راهكار ارتقاء مشاركت استفاده كرد؟ و در ادامه اين سؤال، به سؤالات ديگري همچون نقش ويژگي‌هاي فردي شهروندان در مشاركت، نقش ويژگي‌هاي نهادي و ساختاري در مشاركت، نقش ويژگي‌هاي شخصيتي كنشگران در مشاركت و به نقش قوانين و مقررات نيز در افزايش یا كاهش مشاركت پاسخ مناسب داده شود.

دكتر قاسمي هدف اصلي طرح را بررسي و ارزيابي تجربه‌هاي نوسازي و بهسازي مشاركتی اجرا شده در سطح شهر تهران و معرفي راهكارهايي براي جلب مشاركت حداكثري در بهسازي و نوسازي بافت فرسوده بيان نمودند كه اهداف فرعي طرح از جنس شناختي بوده و به شناخت عوامل فردي و ساختاري مرتبط با موفقيت مشاركت مردم، شناخت مسائل و مشكلات مشاركت شهروندان در طرح‌هاي نوسازي و شناخت راهكارهاي لازم براي افزايش مشاركت بيان نمودند.

مجري طرح در ادامه به روش تحقيق در پژوهش پرداخته و از روش كيفي و كمي صورت گرفته در پژوهش گزارشي ارائه نمودند و سپس به توضیح مباني نظري طرح پرداخته شد. ايشان از مكاتب نظريه‌پرداز در حوزه مشارکت مانند ساختارگرايان، كاركردگرايان، تضادگرايان و نظريات تلفيقي توضيحاتي بيان كردند و نظريه به كار رفته در پژوهش را نظريه تلفيقي و ساخت‌يابي عنوان نمودند.

مدير پروژه بررسي تجارب نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده سپس مدل مفهومي و ابعاد و مؤلفه‌هاي پژوهش را توضيح دادند و بر اين اساس به نتايج پروژه پرداختند.

دكتر قاسمي در بخش يافته‌هاي پژوهش عنوان نمودند كه از ديد ساكنان و مالكان بافت‌هاي فرسوده نقش ويژگي‌هاي فردي كم‌رنگ بوده و نقش قوانين و مقررات و ساختارها و سازمان‌ها و نهاد درحد متوسط بيان شد. اين ابعاد از ديدگاه برنامه‌ريزان و مديران متفاوت بوده و آنها نقش خاصي را به ساكنان و مالكان داده و نقش آنها را پررنگ بيان كرده‌اند. براساس يافته‌هاي پژوهش به تفكيك محلات مورد مطالعه، تفاوت معني‌داري مشاهده نشده و تحليل عوامل و مؤلفه‌هاي اصلي در پژوهش حاکی از آن بود که 7 مؤلفه تأثيرگذار با عناصر آنها در مشاركت شهروندان تأثير بسزايي داشته است. اين  مؤلفه ها عبارتند از: 1) مشاركت در تصميم‌سازي 2) توزيع منافع 3) بسترسازي حقوقي و قانوني 4) نهادسازي در اطلاع‌رساني 5) ترويج 6) آموزش 7) رعايت حقوق شهروندي مي‌باشند.

مدير طرح در ادامه به مصاحبه‌ها و نتايج كيفي طرح اشاره كرده و مدل مفهومي را در قالب مؤلفه‌هاي اثرگذار بيان نمودند و در ادامه به موانع و مشكلات مشاركت شهروندان در پروژه‌هاي نوسازي اشاره نمودند.

آقاي دكتر قاسمي در پايان جلسه از همكاران اين طرح، آقايان محمد قاسمي، حسين حيدري و عليرضا نظري تشكر كردند و ادامه جلسه به پرسش و پاسخ حاضران اختصاص يافت.


 

نام:
ایمیل:
* نظر: