به‌روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۸
کد خبر: ۴۲
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۷:۵۶

كليات

براي تحقق اهداف و سياست‌هاي جهاد دانشگاهي و به منظور بهره‌وري بيشتر از امكانات و دستاوردهاي پژوهشي و كاربردي نمودن اين فعاليتها، مركز خدمات تخصصي«مرکز خدمات تخصصی بررسی های کاربردی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مناسبات بین نسل ها» وابسته به جهاد دانشگاهي در چارچوب ضوابط و مقررات كشور و آئين‌نامه نحوه تشكيل مراكز خدمات تخصصي جهاد دانشگاهي، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی تأسيس و به ارائه فعاليتهاي تحقيقاتي کاربردی در زمينه «سبک زندگی اسلامی- ایران و مناسبات بین نسل ها» مي‌پردازد.

 

ماده 1: اهداف و موضوع فعاليت مركز


الف ـ اهداف

1-1-      انجام پژوهش ها و مطالعات راهبردی وکاربردی بومی و تطبیقی با هدف تبیین و ارائه « الگوی سبک زندگی اسلامی-ایرانی» و « الگوی گفتگوی نسل ها در مناسبات بین نسلی».

1-2-       برگزاري همایش ها، پنل ها،سخنرانی ها، نسشت های تخصصی با هدف تبیین و ارائه «الگوی سبک زندگی اسلامی-ایرانی» و «الگوی گفتگوی نسل ها در مناسبات بین نسلی».

1-3-       برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره‌هاي آموزش كوتاه مدت، درازمدت براي نهادها، دستگاهها با هدف تبیین و ارائه «الگوی سبک زندگی اسلامی- ایرانی» و « الگوی گفتگوی نسل ها در مناسبات بین نسلی»

1-4-      ارائه راهبرد و مشاوره به نهادها و دستگاههاي اجرايي مسئول و سیاستگذار در حوزه «الگوی سبک زندگی اسلامی- ایرانی» و « الگوی گفتگوی نسل ها در مناسبات بین نسلی».

1-6 –جلب و جذب آثار و مقالات علمی و پژوهشی و تالیفات صاحب نظران  « سبک زندگی اسلامی- ایرانی» و « گفتگوی نسل ها» برای انتشار در قالب کتاب و یا مجموعه مقالات.

 

 

ب ـ موضوع

2-1- پژوهش با محوريت علوم انساني «سبک زندگی اسلامی-ایرانی» و «گفتگوی نسل ها در مناسبات بین نسلی».

2-2- آموزش با محوريت ضرورتها و کارویژه های «سبک زندگی اسلامی-ایرانی» و «گفتگوی نسل ها در مناسبات بین نسلی».

2-3- مشاوره با محوريت ارائه راه‌حل به دستگاههاي سیاستگذار و مجری «سبک زندگی اسلامی-ایرانی» و «گفتگوی نسل ها در مناسبات بین نسلی».

تبصره: ‌اهداف و موضوع هر مركز پس از تصويب رئيس جهاد دانشگاهي معتبر خواهد بود.

 

ماده 2 ـ محل اصلي مركز

محل اصلي مركز در شهر تهران به نشاني خيابان انقلاب، خ دانشگاه، خ وحيد نظري ـ شماره 47 مي‌باشد و در صورت نياز به پيشنهاد رئيس پژوهشگاه و پس از تأييد معاونت پژوهش و فناوري مي‌تواند در نقاط ديگر استان و يا استانهاي مجاور كه فاقد جهاد دانشگاهي هستند، اقدام به ايجاد شعبه يا نمايندگي نمايد.

 

ماده 3ـ ‌مركز از نظر تشكيلاتي و مقررات مالي و اداري و استخدامي تابع مقررات جهاد دانشگاهي خواهد بود.

 

ماده 4 ـ اركان مركز

اركان مركز عبارتند از:

 1. مجمع عمومي
 2. هيأت مديره
 3. مدير مركز
 4. بازرس

 

ماده 5 ـ مجمع عمومي

رئيس پژوهشگاه به عنوان جانشين مجمع عمومي به ايفاي وظايف مي‌پردازد.

 

 

ماده 6 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي

 1. انتخاب و عزل و قبول استعفاي اعضاي هيأت مديره پس از تأييد معاونت پژوهش و فناوري
 2. اتخاذ تصميم درباره برنامه و بودجه و سياستهاي كلي مركز به پيشنهاد هيأت مديره در چارچوب اهداف و موضوع فعاليت مركز
 3. بررسي و اتخاذ تصميم در مورد ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي و ساير صورتهاي مالي ارائه شده از سوي هيأت مديره و ارائه به هيأت امنا جهت تصويب نهايي
 4. اتخاذ تصميم در مورد هر نوع اندوخته به پيشنهاد هيأت مديره
 5. تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيأت مديره طبق مقررات جهاد دانشگاهي
 6. اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيأت مديره در مورد سرمايه‌گذاري و مشاركت در ساير مراكز و شركت‌ها مطابق آئين‌نامه مالي و معاملاتي جهاد دانشگاهي
 7. تأييد كليه آيين‌نامه‌هاي مركز اعم از مالي،‌اداري، تشكيلاتي و غيره در چارچوب مقررات جهاد دانشگاهي كه توسط هيأت مديره تصويب مي‌شود.
 8. نظارت عاليه بر انطباق فعاليتهاي مركز با مفاد اساسنامه مركز و مقررات جاري جهاد دانشگاهي، توسط بازرس مركز.
 9. تهيه نمودار تشكيلاتي مركز و ارائه آن به رئيس جهاد دانشگاهي جهت تصويب هيأت امنا.

 

ماده 7 ـ هيأت مديره

هيأت مديره مركز داراي 5 نفر عضو به شرح زير مي‌باشد.

 1. معاون پژوهشي پژوهشگاه به عنوان رئيس هيأت مديره
 2. معاون پشتيباني پژوهشگاه
 3. مدير مركز
 4. دو نفر متخصص و كارشناس به انتخاب مجمع عمومي و تأييد معاون پژوهش و فناوري

تبصره1: حسابدار مركز يا عامل ذيحساب پژوهشكده به پيشنهاد معاون پشتيباني پژوهشكده ذيربط مي‌تواند در جلسات بدون حق رأي شركت نمايد.

تبصره2: جلسات هيأت مديره با حضور رئيس هيأت مديره رسميت مي‌يابد.

تبصره3: احكام اعضاي هيأت مديره توسط رئيس پژوهشگاه صادر خواهد شد.

 

تبصره4: اعضاي هيأت مديره براي مدت دو سال منصوب مي‌شوند، مگر اينكه در موقع انتصاب مدت كمتري تعيين شود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 

ماده 8 ـ وظايف هيأت مديره

 1. تهيه و تصويب آئين‌نامه‌هاي داخلي مورد نياز مركز و پيشنهاد آن به معاونت پژوهش و فناوري براي تأييد نهايي در چارچوب مقررات جهاد دانشگاهي
 2. تصويب گزارشات مقطعي بودجه و ترازنامه جهت ارائه به مجمع عمومي براي تأييد نهايي
 3. پيشنهاد هرگونه سرمايه‌گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقويقي، اخذ وام و افزايش سرمايه جهت درآمدزائي و بهره‌وري بيشتر به مجمع عمومي مطابق با آئين‌نامه‌هاي جهاد دانشگاهي
 4. انتخاب مدير مركز و معرفي به رئيس پژوهشگاه براي تأييد و صدور حكم پس از تأييد معاون پژوهش و فناوري
 5. تنظيم برنامه و بودجه ساليانه در چارچوب مقررات جهاد دانشگاهي
 6. تعيين ميزان حقوق، مزايا و پاداش اعضاي مركز براساس مقررات جهاد دانشگاهي
 7. تصميم‌گيري درخصوص عقد نحوه اجراي قراردادهاي مركز
 8. نظارت بر عملكرد مدير مركز
 9. بررسي و تأييد برنامه توسعه مركز از نظر نيروي انساني، فضا و تجهيزات و پيشنهاد آن به مجمع عمومي جهت تصويب
 10. بررسي و تصويب برنامه‌هاي مركز جهت به توليد رساندن نتايج تحقيقات انجام شده
 11. بررسي و تأييد كليه گزارشات مركز كه توسط مدير مركز ارائه گرديده است.
 12. تصويب نرخ تعرفه خدمات قابل ارائه

 

ماده 9 ـ وظايف رئيس هيأت مديره

 1. تعيين دستور جلسات، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات هيأت مديره
 2. رئيس هيأت مديره به عنوان رابط هيأت مديره مركز با جانشين مجمع عمومي عمل مي‌كند.

 

ماده 10 ـ وظايف و اختيارات مدير مركز

 1. انجام كليه امور اجرايي مركز
 2. اجراي مصوبات هيأت مديره
 3. پيگيري عقد قراردادها و توافقنامه‌ها در چارچوب مصوبات هيأت مديره
 4. پيشنهاد برنامه سالانه و بودجه و ... و ارائه آن به رئيس هيأت مديره جهت بررسي در هيأت مديره
 5. در اختيار قراردادن اطلاعات خواسته شده از سوي بازرس ارائه گزارشات ادواري مورد نياز (هر دو ماه يكبار)
 6. انجام مكاتبات مركز در چارچوب آئين‌نامه مكاتبات جهاد دانشگاهي و در حدي كه از طريق هيأت مديره به او تفويض شده است.

ماده 11 ـ مقررات مالي مركز

 1. كليه حسابهاي مركز در دفاتر جداگانه و يا طي سرفصل مشخص در دفاتر حسابداري واحد پژوهشگاه ثبت مي‌شود.
 2. كليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي مركز انحصاراً از طريق حساب يا حسابهاي بانكي مركز صورت مي‌پذيرد و توسط رئيس پژوهشكده و عامل ذيحساب در چارچوبي مقررات جهاد دانشگاهي افتتاح مي‌گردد.
 3. كليه هزينه‌ها (شامل حقوق و دستمزد و ...) از اين حساب پرداخت مي‌شود.
 4. كليه امور مالي مركز مشمول آئين‌نامه مالي و معاملاتي جهاد دانشگاهي مي‌باشد.
 5. ترازنامه،‌حساب سود و زيان و صورت دارايي و بدهي مركز در پايان سال مالي پس از بررسي هيأت مديره به مجمع عمومي ارائه و پس از تأييد براي تصويب هيأت امنا به مراجع ذيصلاح ارسال خواهد شد.
 6. كليه اسناد تعهدآور مالي، چك‌ها با دو امضاي «عامل ذيحساب» و «جانشين مجمع عمومي» معتبر مي‌باشد.
 7. انعقاد قراردادها با امضاي رئيس پژوهشگاه معتبر مي‌باشد.

ماده 12 ـ سال مالي مركز

سال مالي از اول فروردين هر سال، تا پايان اسفند ماه همان سال مي‌باشد، باستثناي سال اول كه از تاريخ شروع به كار مركز تا پايان اسفند ماه همان سال مي‌باشد.

 

ماده 13 ـ منابع مالي مركز

 1. استفاده از امكانات و كمك‌هاي غيرنقدي و نقدي جهاد دانشگاهي
 2. درآمد حاصل از ارائه خدمات تخصصي
 3. استفاده از تسهيلات بانكي و مؤسسات اعتباري
 4. بهره‌مندي از هدايا و كمك‌هاي مردمي

تبصره: ارائه گزارش دريافت هدايا و كمك‌هاي مردمي به هيأت امنا ضروري است.

 

ماده 14 ـ بازرس

بازرس يا بازرسين توسط معاون پشتيباني پژوهشگاه معرفي و توسط رئيس پژوهشگاه منصوب مي‌گردد.

 

ماده 15 ـ وظايف بازرس

 1. بررسي گزارش سالانه و رسيدگي به ترازنامه، حساب سود و زيان مركز، تهيه گزارش براي مجمع عمومي
 2. بازرس با اطلاع مدير مركز حق مراجعه به كليه دفاتر، پرونده‌ها، اسناد و مدارك مركز را خواهد داشت.
 3. بازرس حق مداخله در امور جاري مركز را نداشته و اقدام وي در اجراي وظايف محوله نبايد مانع فعاليت‌هاي مركز گردد.

ماده 16 ـ صاحب دانش فني

در صورتي كه فعاليت‌هاي تخصصي مركز منجر به دستيابي دانش فني گرديد، صاحب امتياز منافع و عوايد حاصل از دانش فني جهاد دانشگاهي مي‌باشد.

تبصره : در صورت اختراع و ابتكار،‌اختراع به نام مخترع ثبت و عوايد آيد متعلق به جهاد دانشگاهي خواهد بود.

 

ماده 17 ـ ادامه فعاليت مركز

پيشنهاد انحلال مركز، تسويه آن و يا تغيير موضوع مركز انحصاراً در اختيار مجمع عمومي و تأييد معاونت پژوهش و فناوري جهاد دانشگاهي مي‌باشد.

 

ماده 18 ـ هيچ يك از واحدها و پژوهشكده‌ها حق واگذاري مراكز خدمات تخصصي جهاد دانشگاهي به بخش خصوصي و يا افراد حقوقي و حقيقي را ندارند.

 

نام:
ایمیل:
* نظر: