دومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم با حضور آقایان سعید پورعلی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، علی اصغر هدایتی مدیر کل دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی ، خسرو قبادی ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، اصغر احمدی دبیر علمی همایش و عسگری مقدم دبیر اجرایی همایش، در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار شد.