با حضور صاحبنظران، علاقه مندان و پژوهشگران حوزه فرهنگ دانشگاهی، همایش ملی فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم، چهارشنبه 27 بهمن ماه 1395 در محل سالن شهید دهشور دانشکده علوم دانشگاه تهران برگزار شد.