کد خبر: ۵۳۴
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۲

رساله دکتری منیرالسادات صمدیان با موضوع « طراحي مدل ارزيابي عملکرد ساختارهاي توليد دانش در ناجا» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی دفاع شد.

راهنمایی رساله صمدیان را آقایان دكتر جعفر آهنگران و سيدکاظم چاوشي برعهده داشتند و دکتر محمد قصری و سیدجلال موسوی بازرگان مشاوران این رساله بودند.

در این رساله رشته مدیریت دولتی، که با هدف طراحي مدل ارزيابي عملکرد ساختارهاي توليد دانش در نيروي انتظامي ‏جمهوري اسلامي ايران شکل گرفته بود، از روش تحقیق اکتشافی آمیخته(متوالی) استفاده شده و داده ها در بخش کیفی از طریق تحلیل محتوا و در ‏بخش کمی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته بودند.

حجم نمونه در بخش کیفی ‏‏20 نفر از مسئولين مرتبط با تحقيقات در ناجا(درون سازمان) و اساتيد و صاحب نظران ارزيابي عملکرد ‏دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي در تهران(برون سازمان) و در بخش کمی 111 نفر از معاونین، روسا، ‏کارشناسان و پژوهشگران دفاتر و مراکز تحقیقاتی ستادی و استانی تعیین شده بود و در نمونه گیری بخش کیفی هدفمند و گلوله برفی و در بخش کمی از هدفمند استفاده شده بود.

براساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی در قسمت ورودی ها به ترتیب سرمایه فیزیکی، سرمایه ‏سازمانی، رعایت و اجرای سیاست های و راهبردها، توانمندسازها، رعایت و اجرای قوانین و مقررات، کارکنان ‏و مدیران و اعضای هیات علمی در اولویت قرارگرفته و در بخش فرایندها به ترتیب فرایندهای تصمیم ‏گیری، فرایندهای نظارتی، فرایندهای دانشی در اولویت بوده و در بخش خروجی های فعالیت های دانشی ‏با اختلاف ناچیز مهم تر از فعالیت های پژوهشی بیان گردیده و در بخش پیامدها و دستاوردهای ساختار ‏تولید دانش پیامدهای سازمانی، پیامدهای ماموریتی و پیامدهای فردی به ترتیب در اولویت قرار گرفتند.‏

بر اساس توضیحات صمدیان، با توجه به شاخص های نیکویی برازش محاسبه شده، مدل ارائه شده در فصل چهارم از ‏دقت و اعتبار بالایی جهت کاربردی و اجرا نمودن آن در سطح دفاتر و مراکز تحقیقاتی ناجا داراست.

نام:
ایمیل:
* نظر: