کد خبر: ۵۳۵
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۵

رساله دکتری با موضوع « آینده‌پژوهی بازار سهام؛ طراحی مدل پیش‌بینی بلند مدت» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی دفاع شد.

علیرضا اسدی، دانشجوی دکتری آینده پژوهشی این رساله را با راهنمایی خانم دکتر فروزنده جعفرزاده پور و دکتر سید محمود طاهری و مشاورت دکتر امیر ناظمی، بر مبنای تلفیق داده‌های کمی ‏(عینی) و داده‌های کیفی ‏(ذهنی) و با هدف ارائه رویکرد جدیدی برای مدلسازی پیش‌بینی روندها در پارادایم بیزی و در چارچوب مبانی آینده پژوهی به انجام رسانید.

به گفته اسدی، الگوی مدلسازی این رساله تلفیقی از سه روش ‏مدل رگرسیون سلسله مراتبی بیزی، مدل نقطه تغییر زنجیر مارکوفی و روش دلفی است و برای مدلسازی ‏نقاط تغییر یا گسست از فرایند مارکوفی استفاده شده است که در آن هر گسست یک جابه‌جایی در سیستم را نشان می‌دهد ‏و بازه بین دو گسست یک رژیم تعریف شده است. در هر رژیم رابطه بین متغیر پیش‌بینی‌کننده و متغیر وابسته که در اینجا ‏مقدار بازده سهام است، بصورت رگرسیون بیزی مدلسازی شده است، بنابراین پارامترهای رگرسیون، از یک رژیم به رژیم ‏بعدی تغییر می‌کند و رابطه بین این پارامترها در کل روند، بصورت یک رگرسیون سلسله مراتبی بیزی تعریف می‌شوند که ‏دارای فراتوزیع هستند. سپس برای شناسایی نقاط گسست روند در آینده از قضاوت خبرگان و در چارچوب مدل بیزی ‏دوجمله‌ای استفاده شده است. همچنین برای تعیین پارامترهای توزیع پیشین از نظرات خبرگان در چارچوب تکنیک دلفی ‏استفاده شده است. بدین ترتیب در این تحقیق با تلفیق داده‌های کمی و قضاوت خبرگی بدست آمده از تکنیک دلفی در ‏چارچوب آمار بیزی، یک روش پویا برای پیش‌بینی روندهای دارای عدم قطعیت بالا ارائه شده است. ‏

با توجه به توضیحات دکتر علیرضا اسدی، این مدل برای پیش‌بینی بازده سهام شرکت‌های برقی بورس تهران و از داده‌های سری زمانی ‏شرکت‌های برقی بورس تهران به عنوان داده‌های عینی یا کمی استفاده شد. در تکنیک دلفی نیز از نظرات ده نفر از ‏خبرگان صنعت برق که بر بازارهای مالی تسلط دارند، استفاده شد که خروجی آن به عنوان داده‌های ذهنی یا قضاوتی وارد ‏مدلسازی شد. در این تحقیق طرح «اجرای هدفمندی یارانه ها»، «تغییر دولت» و «برجام هسته‌ای» عواملی بوده‏اند که ‏موجب بروز گسست ساختاری در روند بازده سهام شرکت‌های صنعت برق شده‌اند. در نهایت بر اساس الگوی مدل و با کمک شبیه سازی مونت‌کارلو زنجیر مارکوفی و نمونه‌گیری گیبس توزیع پسین ‏مدل بدست آمد و پیش‌بینی‌ها ارائه شد.‏

اسدی تصریح کرد: مدلسازی ارائه شده در این رساله اگرچه به عنوان نمونه برای صنعت برق و بازارمالی انجام شده است، اما بدلیل اینکه ‏فرض‌های محدود کننده‌ای در مدلسازی وجود نداشته است قابلیت استفاده در سایر حوزهای اقتصادی، صنعتی و اجتماعی ‏را دارا می‌باشد.‏

نام:
ایمیل:
* نظر: