کد خبر: ۵۳۷
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۵

دکتر رسول رسولی سقای از رساله دکتری خود با موضوع «طراحی الگوی استراتژیک اجرای کامل نظام مالیات بر ارزش افزوده-مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی» دوشنبه 16 اسفند ماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی دفاع کرد.

دکتر ناصر فقهی فرهمند، دکتر حمید امین اسماعیلی، دکتر حسین منتی و دکتر احمدی محمدی به ترتیب اساتید راهنما و مشاور این رساله در گروه مدیریت دولتی بودند.

در جلسه دفاع از این رساله، رسولی سقای توضیح داد که دست یابی به اهداف و سیاست های کلان سازمان، بدون داشتن یک مدل مدیریتی مناسب و برنامه استراتژیک، امری بعید است و طراحی مدل مدیریتی که در راستای اجرایی ساختن برنامه استراتژیک طراحی می گردد، می تواند درجه موفقیت سازمان در رسیدن به اهداف و برنامه های موجود را افزایش داده و ضامن بقای سازمان و افزایش کارایی گردد.

رسولی تشریح کرد: آن دسته از مدل های مدیریتی و برنامه های استراتژیک در عمل وقتی جامه موفقیت می پوشند که با توجه به شرایط و ساختار سازمان و با استفاده و در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها، تدوین و طراحی شده باشند.

رسولی با اشاره به آنکه سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان تنهاترین متولی نظام مالیات کشور، در راستای اهداف کلان کشور از چندی پیش و بر اساس برنامه استراتژیک تدوین شده مورخه 1/7/1387 نظام مالیات بر ارزش افزوده را به صورت آزمایشی جایگزین نظام تجمیع عواض نموده است، گفت: اکنون بعد از گذشت بیش از 8 سال از اجرای این نظام، ارزیابی های صورت گرفته از عدم موفقیت کامل و عدم اجرای کامل نظام فوق خبر می دهند و لذا مطالعه حاضر در خصوص علل ناکامی این نظام و ارائه پیشنهاد برای اجرای صحیح آن می تواند نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد.

دکتر رسولی در این پژوهش با مطالعه و بررسی اجرای 8 ساله نظام مالیات بر ارزش افزوده و با در نظر گرفتن عوامل موثر بر آن، و همچنین بررسی و مطالعه مدل های مدیریتی اجرای استراتژیک، به ارائه مدل مدیریتی مناسب و قابل اجرا پرداخته و در طول پژوهش از دو رویکرد کمی و کیفی استفاده کرده است. وی برای تحلیل کیفی از روش تجزیه و تحلیل موضوعی و محتوایی و برای تحلیل کمی از روش تحلیل عاملی تاییدی (با استفاده از نرم افزار PLS و SPSS)، تحلیل رگرسیون چند متغیره، تحلیل واریانس و تحلیل مسیر استفاده کرده است.

به گفته پژوهشگر، بررسی های انجام گرفته، کلیه فرضیات پژوهش را تایید کرد و نتایج تحقیق نشان داد که شرایط علی، ویژگی های بستر حاکم (عوامل درون سازمانی) و شرایط مداخله گر(عوامل برون سازمانی) بر فعالیت های محوری اجرای کامل نظام مالیات بر ارزش افزوده تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین فعالیت های محوری نیز بر نتایج و پیامدهای اجرای کامل نظام مالیات بر ارزش افزوده، تاثیر مثبت و معناداری دارد.

آقایان دکتر علی اکبر عرب مازار، سیدکاظم چاوشی، تیمور مرجانی و بهزاد مشعلی داوری رساله دکتر رسول رسولی سقای را برعهده داشتند.

نام:
ایمیل:
* نظر: