به‌روز شده در: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۵
کد خبر: ۵۴
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۱:۵۳

باسمه تعالی

CV

تاریخ ویرایش

نام و نام‌خانوادگی: فروزنده جعفرزاده پور

آدرس پست الکترونیک (email): Fjafarzadehpour77@gmail.com

سوابق تحصیلی:

تاريخ فارغ التحصيلي

رشته تحصيلي

نام دانشگاه

مقطع

1989

جامعه شناسي

J. M. I., India

ليسانس

1992

جامعه شناسي

K.V. P., India

فوق ليسانس

1999

جامعه شناسي روستايي

B. H. U., India

دكتري

سوابق پژوهشی:

طرح ها و پروژه‌هایِ پژوهشی:

- مجري طرح ارتقاء وضعيت زنان روستايي و عشايري و توسعه اشتغال خانگي، كارفرما: معاونت ترويح وزارت جهاد و دفتر مشاركت زنان در نهاد رياست جمهوري، 1376.

- مشاور طرح اعطاي اعتبارات خرد براي زنان پناهنده افغان در اردوگاه نياتك- زابل، كارفرما: سازمان غير دولتي اكندن انترناشنال، 1378.

- مجري طرح نقش زنان در قاچاق كالا در استان هرمزگان، كارفرما: پژوهشكده نيروي انتظامي ناجا، 1381.

- مجري طرح بررسي الگوهاي روابط نسلي در سريالهاي تلويزيوني، مطالعه موردي سريالهاي ايراني پخش شده از شبكه 1و 3 در سال 1385. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي1388

- مجري طرح فراتحليل مطالعات انجام شده در حوزه هويت ملي ايرانيان، مركز مطالعات استراتژيك، 1388

- مجري طرح بررسي آثار و پيامدهاي فرهنگي اجتماعي پياده رو سازي، شهرداري منطقه 4 تهران، اختتام يافته 1389

- مجري طرح بررسي وضعيت هويت قومي ايرانيان، گروه جامعه شناسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي، در حال اجرا

- همكار طرح بررسي زمينه هاي تحقيقاتي در حوزه جوانان و مناسبات نسلي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي (1390)

- مجري طرح ارزيابي تاثيرات اجتماعي- فرهنگي نصب، ترميم و نگهداري پل عابر پياده و پل همسطح اتوبوس، شهرداري منطقه 16 اختتام يافته 1390

- مجري طرح مخاطب شناسي همجواران خطوط لوله نفت در منطقه تهران، در حال اجرا

- مجري طرح ارزيابي پيامدهاي اجتماعي احداث بوستانهاي محلي در منطقه 12 شهرداري تهران، 1391

گزارشاتِ علمی:

تدوين گزارشات علمي منتج از طرحهاي پژوهشي انجام شده

سوابق اجرایی:

- مسئول گروه فرهنگي- اجتماعي دفتر امور زنان، معاونت ترويج و مشاركت مردمي، وزارت جهاد سازندگي 1375-1377

- عضو كمسيون مشاوره طرح بررسي نيازهاي آموزشي زنان روستايي ايران 1375

- مدير گروه و مركز مطالعات جوانان و مناسبات نسلي، پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي 1385 تا كنون

- عضو شوراي علمي پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاددانشگاهي 1384 تا 1387

- عضو شوراي هماهنگي پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاددانشگاهي 1387-1384 -

- سردبير دوفصلنامه جوانان و مناسبات نسلي1386 تا 1389-

- داور اولين جشنواره انتخاب برترين پژوهش در حوزه مديريت شهري1386 -

- عضو گروه تخصصي علوم انساني نهمين جشنواره جوان خوارزمي 1386

- عضو شوراي انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي 1390-1386

- داور انتخاب بهترين پايان نامه سال دانشجويي در بخش علوم اجتماعي1389- 1385

- داور انتخاب كتاب سال دانشجويي -1387-

- دبير علمي همايش ملي جوانان و هويت ايراني: همسازي عناصر ديني و ملي 1387-

- عضو شوراي علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي 1387 (ادامه دارد)

- عضو شوراي علمي پژوهشكده علوم اجتماعي

سوابق تدریس:

تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی:

تألیفات:

مقالات علمی (ISI ، علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی):

- فوايد شركت گسترده زنان در تعاونيهاي روستايي (ترجمه)، ماهنامه جهاد، سال پانزدهم، شماره 181- 180، 1374.

- زنان روستايي و بيابان زايي، مجموعه مقالات دومين همايش ملي بيابان زايي و روشهاي مختلف بيابان زدايي، 1375.

- نگاهي به وضعيت زنان پناهنده در ايران، خبرنامه وزارت جهاد سازندگي، معاونت ترويج و مشاركت مردمي، شماره 16 و 15، 1376.

- نگاهي به علل و عوامل گرايش به قاچاق كالا در منطقه آورتين در شهرستان كهنوج، مجموعه مقالات سومين همايش ملي يررسي پديده قاچاق كالا و راههاي پيشگيري از آن، اداره كل مبارزه با قاچاق كالا ناجا- پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1378.

- توانا سازي در گفتار و عمل توسعه، پيام زن، (ترجمه) شماره هاي 118- 117، آذر- دي، 1380.

- وضعيت كار دختران قاليباف، فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال دوم، شماره 8، تابستان 1382.

- همكاري در ترجمه كتاب مقدمه اي بر باستان شناسي، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس، 1383.

- The Politics of Parthian Coinage in Media, Journal of Near Eastern Archaeology, No- 63, Sept. 2005. (ISI Journal)

- مشاغل جديد خانگي، راهي به سوي تحكيم رواط نسلي، مجموعه مقالات همايش مشاغل نوين، تهران 1385(در حال چاپ)

- الگوهای قدرت در روابط بين نسلي، بازنمایی سريالهاي ايراني تلويزيون: مطالعه شبكه هاي 1و3، پژوهشنامه علوم اجتماعي گرمسار، 1389 دانشگاه آزاد

- كتابهاي درسي و هويت ملي: فراتحليل مطالعات انجام شده بر كتابهاي درسي، فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات ملي، 1389، شماره 42

- تغييرات ارزشي بين نسلي، بازنمايي ارزشها در شخصيتهاي ميانسال و جوان مونث و مذكر در سريالهاي ايراني تلويزيون، فصلنامه مطالعات فرهنگي و ارتباطات، در حال چاپ

- پياده رو سازي و تاثيرات اجتماعي آن، پوستر ارائه شده در همايش ملي ارزيابي تاثير اجتماعي سياستها، برنامه ها و طرح ها، تهران، 1389 آبانماه

- بازنمایی روابط نسلي در سريال‌هاي تلويزيوني، بررسي موردي سريال‌هاي نرگس، صاحبدلان،اولین شب آرامش، نقش برآب ، دوفصلنامه جوانان، فرهنگ و جامعه، 1389 ش 4

- Relazioni Intergenerazinali Nei Serial Televisivi: Il Caso Della Fiction Iraniana (2011) in Aroldi, Piermarco (Ed) media + Generations, identita generazionali e processi di mediatizzazione, V&P, Italy.

- تاملي بر هويت جوانان در عصر جهاني شدن(1390) پژوهشنامه 81 دين و جهاني شدن ، پژوهشكده تحقيقات راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام

- قدرت هويت ملي در ميان ايرانيان (1390) فصلنامة مطالعات ملي؛ 48، سال دوازدهم، شمارة 4

کتاب:

- گردآوري دو جلد كتاب كندو كاو در مسائل جوانان و مناسبات نسلي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي، 1389-1387

- سبك زندگي و روابط نسلي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي (در حال ويرستاري)

- هويت و آموزش و پرورش (1390) پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي (گردآوري)

- جهاد اقتصادي (1390) جهاددانشگاهي واحد علوم پژشكي تهران، جشنواره ملي بهار (نويسندگان: اسماعيل عاكفي، فروزنده جعفرزاده پور، علي رنجبركي)

مقالات چاپ شده در کتابِ مجموعه مقالات یا چکیده مقالات کنفرانس:

- راهنمايي، كنترل و نظارت رويكردي سه گانه به استفاده جوانان از اينترنت و تحكيم روابط نسلي (همايش بين المللي زن و اينترنت، 1385، تهران)

- نگاهي به تغيير روابط محله اي و تاثيرات آن بر روابط بين نسلي در شهر تهران، 1385، مجموعه چكيده مقالات همايش تهران 1400

- نقش باورها و اعتقادات ديني در مديريت شهري، همايش منطقه اي در حوزه اجتماعي فرهنگي منطقه 7 ، نقش اعتقادات، اخلاق و باورهاي ديني شهروندان در تعامل با مديريت شهري، تهران، 1388

- ارزيابي تاثير اجتماعي فرهنگي طرح شهردار مدرسه بر روي كودكان و نوجوانان، (چكيده چاپ شده در مجموعه مقالات همايش ملي ارزيابي تاثير اجتماعي سياستها، برنامه ها و طرح ها، تهران، 1389 آبانماه)

- خانه هاي اسباب بازي كاركردها و تاثيرات (چكيده چاپ شده در مجموعه مقالات همايش ملي ارزيابي تاثير اجتماعي سياستها، برنامه ها و طرح ها، تهران، 1389 آبانماه)

شرکت در کنفرانس‌ها، رویدادها و مجامعِ علمی:

- Training of trainers on Entrepreneurship for rural women, organized by United Nations Economic & Social Commission for Asia and the Pacific Regional Network for Agricultural Machinery, 18 Nov. –14 Dec. 1996, INDIA.

- كارگاه آموزشي بررسي تاثيرات اجتماعي و فرهنگي طرحهاي عمراني شهرداري تهران، 1388، شهريور

- كارگاه آموزشي اصول نگارش گزارشهاي راهبردي، پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي جهاددانشگاهي، 1388

- كارگاه آموزشي آيين نگارش، ويرايش، پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي جهاددانشگاهي، 1388

- كارگاه ارزيابي مطالعات كيفي، پژوهشگاه علوم بهداشتي جهاددانشگاهي، 1388

ارائه مقالات در سمینارهای داخلی و خارجی:

- Rural Women’s Role in Water Management in Iran, 8th Stockholm Water Symposium, Stockholm, Sweden,1998.

- Intergenerational Relationships in TV serials: Case study of Persian Serials in Iranian national net work, International conference on Media+ Generations, 11-12 Sept. 2009 Milan, Italy

سخنرانی در مجامع علمی و ...:

- سخنراني در نشست تخصصي روابط نسلي و سريالهاي تلويزيوني (1389) مركز تحقيقات استراتژيك

- سخنراني در نشست تخصصي بررسي الگوهاي روابط نسلي در سريالهاي تلويزيوني (1391) پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي

افتخارات و تقدیرنامه‌ها:

پژوهشگر برتر، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي، 1389

گواهینامه‌ها:

- گواهينامه دوره مقدماتي ناظرين ارزيابي تاثير اجتماعي و فرهنگي طرحها و پروژه ها

- گواهينامه دوره تكميلي ناظرين ارزيابي تاثير اجتماعي و فرهنگي طرحها و پروژه ها

- گواهينامه دوره اجراي ارزيابي تاثير اجتماعي و فرهنگي طرحهاي عمراني

عضویت در انجمن‌های علمی:

- عضو انجمن علمي جامعه شناسي ايران

- عضو انجمن ايراني مطالعات زنان

مهارت‌ها:

عمومی (کامپیوتر و ... ):

علایق و موارد دیگر با توجه به حوزة تخصصی:

- جامعه شناسي

- تغييرات اجتماعي و گروههاي آسيب پذير (جوانان، زنان)

- جامعه شناسي روستايي

- مطالعات جوانان

- مطالعات زنان

- ارزيابي تاثيرات اجتماعي

نام:
ایمیل:
* نظر: