کد خبر: ۵۴۸
تاریخ انتشار: ۰۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۱

نشست تخصصی بررسی رابطه میان مناسبات نسلی و چگونگی گذران اوقات فراغت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه خانم جعفرزاده پور با بیان داشت که طرح رابطه بین مناسبات نسلی و چگونگی گذران فراغت اولین طرح شبکه برنامه گروه است. چگونگي مناسبات بين نسلها و عوامل موثر بر آن يكي از موضوعات اساسي در بررسي تغييرات اجتماعي در جوامع و بالاخص جوامعي است كه داراي جمعيت جوان هستند. زيرا فرهنگ و تمدن يك جامعه از طريق اين تعاملات به نسلهای آينده انتقال يافته و تداوم مي يابد. از اينروست كه شناسايي ابزارها و زمينه هايي كه در راستاي تقويت فرايند مذكور هستند مي تواند كاربست مناسبي در ايجاد بسترهايي براي تعاملات مناسب بين نسلي، و در نهايت حفظ تمدن و فرهنگ، داشته باشد. اوقات فراغت به عنوان یکی از شاخص های سبک زندگی، از متغیرهای تاثیر گذار و تاثیرپذیر از تعاملات بین نسلی است. این اوقات، زماني است كه فرد از الزامات روزانه رهايي يافته و فعاليتها را بر مبناي تمايلات و رضايت شخصي انتخاب مي كند. در اين زمان است که مي توان براي پرورش جسم، فكر و شخصيت آنان اقدام نمود. همچنين از آنجا كه در اين اوقات فرد به صورت ضمني و غير رسمي آموزش مي‌بيند، مي توان اميدوار بود كه یادگیری ها و آموزشهای ارائه شده در این زمان، تاثيرات پايدارتري بر فرد جوان خواهد گذارد. در حقيقت مي توان اظهار داشت كه اوقات فراغت عامل مهمي در جهت ارتقا روابط اجتماعي و پرورش ذوق و استعداد ها مي باشد.

وی مسئله اصلي پژوهش را بررسي رابطه وضعیت تعاملات میان نسلی و میزان و نحوه گذران اوقات فراغت است. طور كلي مطالعه در دو زمينه روابط نسلي و اوقات فراغت محدود است و اظهار داشت که اين مطالعه براي نخستين بار به بررسي رابطه بين اين دو مي پردازد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه شهروندان 15 تا 65 سال تشکیل می دهند که در سه گروه از استانها با سطوح مختلف توسعه (توسعه یافته، در حال توسعه و محروم) زندگی می کنند. حجم نمونه 1200 نفر بوده است.

روابط نسلی در این مطالعه با دو شاخص همسویی با خانواده و تعامل با خانواده سنجیده شده است. بررسی گویه های سه گانه و شاخص همسویی با خانواده در بین پاسخگویان حکایت از این واقعیت دارد که همسویی با خانواده خیلی کم و کم است. این یافته نشان از روند تغییر نگرش در بین افراد در جامعه امروز ایران است. بررسی رابطه بین همسویی با خانواده با برخی از متغیرها نشان می دهد که در کل جامعه آماری هیچ رابطه ای بین همسویی با خانواده و متغیرهای زمینه ای مانند دوره نسلی، جنسیت، سطح تحصیلات و طبقه اجتماعی مشاهده نمی شود. تقلیل همسویی با خانواده در بین پاسخگویان می تواند به دلیل وجود منابع متکثر جامعه پذیری که ارزشهای متنوعی را به افراد معرفی و نهادینه می نمایند، توضیح داد.

از دیگر سنجه های مورد بررسی برای شناسایی وضعیت تعاملات بین نسلها در جامعه، وضعیت تعامل با خانواده بوده که مرور خاطرات مشترک، مشورت با خانواده، زمینه های مشترک تعامل از 4 گویه استفاده شده است. این مطالعه نشان می دهد که بین تعامل با خانواده و دوره نسلی رابطه قوی وجود دارد. نکته حائز اهمیت این است که میانسالان و پس از آنان سالمندان بیشتر از جوانان به تعامل با خانواده می پردازند.

در ارتباط با اوقات فراغت جعفرزاده پور توضیح داد که گروههای مختلف نسلی الگوهای فراغت جمعی فعال متفاوتی دارند. مهمترین نکته این است که فراغت با خانواده در مقایسه فراغت با دوستان؛ الگوی پر اقبال تری است. این نشان از اهمیت خانواده در بین جامعه ایران است. یافته های این مطالعه مشخص نمود که گروه قابل توجهی از پاسخگویان عضو شبکه های مجازی مختلفی هستند و در این شبکه ها با افراد و مخاطبان گوناگون تعامل دارند. بیشترین استفاده پاسخگویان از شبکه تلگرام با میانگین 4/2 از 5 است. بدین معنی که در روز حدود سه چهار بار به این شبکه سر می زنند. پس از آن شبکه اینستاگرام با میانگین 3/1 از 5 بوده است. بدین معنی که در روز حداکثر یک بار به این شبکه سر می زنند. مابقی شبکه های اجتماعی مجازی بندرت توسط پاسخگویان مورد استفاده قرار می گرفته است.این مطالعه نشان داد گذران فراغت مجازی با خانواده تاثیری بر تقویت تعامل با خانواده ندارد.

نام:
ایمیل:
* نظر: