به‌روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۸
کد خبر: ۵۸
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۲

دكتر مصطفي گرجي

دانشيار رشته زبان و ادبيات فارسي

دانشگاه پيام نور مركز آمل

متولد 1351،‌آمل

نام پدر: غلام عباس

ايميل: gorjim111@yahoo.com


مسووليت هاي علمي و اجرايي:

دانشيار دانشگاه پيام نور

عضو شوراي پژوهشي دانشگاه پيام نور

عضو كميسيون تخصصي دانشگاه پيام نور

عضو كارگروه بررسي صلاحيت علمي هيات اجرايي جذب با حكم رئيس دانشگاه پيام نور

مدير گروه ادبيات پژوهشگاه علوم انساني جهاد دانشگاهي تهران

عضو شوراي علمي و تخصصي گروه ادبيات دانشگاه پيام نور

دبير شوراي تخصصي تحصيلات تكميلي در دوره دكتري

عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي «پژوهش زبان و ادبيات فارسي»

عضو هيات تحريريه مجله پيك نور پيام نور (ويژه ادبيات)

مشاور سردبير مجله علمي- پژوهشي «پژوهش زبان و ادبيات فارسي»

ويراستار مجله علميپژوهشي «پژوهش زبان و ادبيات فارسي» و «پيك نور»

داور مجلات مختلف علمي - پژوهشي كشور

داور مقالات كنگره ها و همايش هاي ملي و بين المللي و جشنواره ها از جمله جشنواره فارابي

رتبه ها و جوايز:

پژوهشگر برتر استان در رشته ادبيات در دو سال اخير 1388 و 1389 در دانشگاه پيام نور استان مازندران

رتبه اول فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد در دانشگاه تربيت مدرس در سال 1379 با معدل 19/18

رتبه اول قبول شدگان دكتري دانشگاه تربيت مدرس در سال 1379

رتبه اول انتخاب رساله هاي برتر دكتري كشور در سال 1385

استاد راهنماي برتر در كشور در رشته زبان و ادبيات فارسي در سال 1388

نفر ششم المپياد ادبي در سال 1376 در دوره كارشناسي

پژوهشگر برتر استان مازندران در سال 1390

پژوهشگر برتر استان مازندران در سال 1391


مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی يا isc

 1. نقد و تحليل داستان پادشاه كنيزك بر مبناي شيوه تداعي آزاد وگفت وگوي سقراطي. دانشگاه تهران. مجله دانشكده علوم انساني (علمي_ پژوهشي) 1386
 2. نقد و تحليل ساختار گرايانه غزلواره هاي انوري، دانشگاه الزهرا، مجله علمي- پژوهشي علوم انساني، زمستان و بهار 1385
 3. تحليل بوطيقاي قصه موسي و خضر در مثنوي و كشف الاسرار، مجله پژوهش هاي ادبي، زمستان 1384، ش 56-57
 4. مكاشفه بينش گويانه( Apocalyptic) هشت كتاب سپهري، پژوهش زبان وادبيات فارسي، ش4، پائيز 1384
 5. تحليل نمونه هايي از تاثير گفتگوي هاي ساخت شكننانه قرآن بر مثنوي، مجله دانشگاه شاهد؛ دانشور ، سال 9 ، ش 39 ،1381
 6. ابوالعباس قصاب آملي، جامع مكتب خسرواني و آئين فتياني، مجله دانشكده ادبيات فردوسي مشهد ، ش150،1384
 7. گفتگوي فرهنگها وتحليل مولفه هاي آن درمثنوي، مجله پژوهش زبان وادبيات فارسي ،ش1،1381
 8. تحليل گفتمان حكايت جدال سعدي و مدعي با نظر به مولفه هاي گفت وگو، مجله پژوهش زبان وادبيات فارسي، ش2،1383
 9. نقد آپوكاليپس درآثار عرفاني_ وحياني ونقش آن درگفت وگو، مجله پژوهش های ادبی، ش4،1382
 10. بررسي ساختار داستان بي نام «ناكجا آباد شقاوت در مثنوي»، مجله پژوهشهاي ادبي، 1386ش 16
 11. نقد تطبیقی و بینامتنی رمان «ژان باروا» و «روی ماه خداوند را ببوس» (تنهایی انسان و شکاکیت فلسفی در رمان های معاصر) مجله دانشکده ادبیات دانشگاه کرمان، شماره 21، بهار ؛ 1386
 12. بررسی و تحلیل حیرت و سرگردانی انسان معاصر در نگاه قیصر امین پور، فصلنامه ادب و زبان كرمان، شماره 28،‌ 1389
 13. حضرت محمد (ص) در آئينه نگاه محمد (تاويل اقوال و احوال پيامبر رحمت ص) در مقالات شمس تبريزي) مجله پژوهش زبان وادبيات فارسي، ش9، 1386
 14. بررسی مفهوم درد و رنج در اشعار قیصر امین پور، پژوهش های ادبی، شماره 20، 1387
 15. گوهر حیات معنوی (مقام بودن) در نگاه عین القضاه همدانی، محمد (ص) در مقام بودن یا دیدن، مطالعات عرفانی، ش6، 1386
 16. کشف و کفش، «کفش طلبیدن در عرفان ابوالعباس قصاب آملی»، مطالعات عرفانی، ش7، 1387
 17. پيام هاي جهاني مولوي، مطالعات عرفاني، شماره 8 ، 1388
 18. بررسي و تحليل عناصر بومي (ديني و ملي) بزرگ ترين رمان فارسي، مجله پژوهش زبان وادبيات فارسي، ش11، 1387
 19. بررسي و تحليل كهن الگوي ايمان ابراهيمي در نگاه مولوی و سورن كركگور، ادب پژوهی، ش5، 1387
 20. انواع ادبی و اضطراب های بشری با توجه به آراء پل تیلیش، فصلنامه نقد ادبي، شماره 6، 1388
 21. «راز نهفته در هنر»، بررسی و تحلیل نام های اشعار قيصر امين پور، جستارهاي ادبي (دانشگاه فردوسي مشهد)، شماره 167، 1389
 22. مفهوم «درد و رنج» در نگاه شاعران زن معاصر (با تأكيد بر اشعار فروغ فرخزاد و سيمين بهبهاني)، فصلنامه نقد ادبي، شماره 9، 1389
 23. تحليل نشانه- معناشناختي رمان هاي سیاسي فارسي از 1351-1380، پژوهش زبان و ادبيات فارسي، ش 20؛ 1390
 24. بررسي تطبيقي داستان هاي بن بست و سمفوني مردگان با تاكيد بر مسئله مرگ (برادركشي)، پژوهش زبان و ادبيات فارسي، ش 21؛ 1390
 25. تحلیل سبكي - گفتماني رمان «کولی کنار آتش» منيرو رواني پور، بهار ادب،‌1390، ش 8
 26. نخستين داستان سياسي پس از انقلاب اسلامي، بررسي تحليل گفتمان داستان سلول 18؛ فصلنامه نقد ادبي، شماره 18؛ 1391
 27. كردار گفتماني و اجتماعي در رمان مدار صفر درجه، فصلنامه نقد ادبي، شماره 18؛ 1391


مقالات چاپ شده در مجلات علمی – ترویجی یا مجموعه مقالات همایش

 1. آئين گفت وگو در آئينه سياست نگاهي تحليلي به سياست نامه، فصلنامه تخصصي دانشكده ادبيات و علوم انساني قم ، پائيز 1385
 2. شاه نعمت الله ولي و ادبيات آپوكاليستي، ارائه و چاپ در نخستين همايش ملي ايران شناسي، 1383
 3. نقد كتاب " آئين نگارش مقاله علمي پژوهشي"، ماهنامه كتاب ماه، ويژه ادبيات ش1، اردي بهشت 1386
 4. اصول مشترك هويت ايراني از خلل متون عرفاني، ارائه و چاپ در همايش «هويت »1386، چاپ اول، در كتاب «هويت ايراني»
 5. مثنوي و مقاله نويسي درسد ه اخير ،كتاب ماه؛ ويژه ادبيات وفلسفه،1384، شهريور، ش95
 6. مكاشفه دردو معني Apocalypse,Revelation درنظر وآثار مير حيدر آملي، مجموعه مقالات كنگره ملي علامه سيد حيدر آملي، چاپ اول 1381
 7. جايگاه ادبيات مكاشفه در دو حوزه عرفان وتصوف، مجموعه مقالات عرفان پلي ميان فرهنگ ها، چاپ اول، 1383
 8. خرد جهاني و مولفه هاي گفتگو ي فرهنگ ها در نگاه شاعران نخستين ادب فارسي، ارائه و چاپ در همايش ملي رودكي شناسي، 1388
 9. بررسي تحقيقات دكتر عبد الحسين زرين كوب درباره مولانا؛ زرين كوب و مولانا ، كتاب ماه (ادبیات) ويژه نامه مولانا، شماره 7
 10. مهم ترین موتیف ها و ویژگی های ساختاری «دستور زبان عشق» آخرین دفتر شعر قیصر امین پور، کتاب ماه (ادبیات) شماره 8
 11. نقد و تحليل مقاله های پيرامون داستان های مثنوی به زبان فارسی در ايران، مجله دانشگاه پيام نور، شماره 1
 12. همایش رودکی« خرد جهاني و مولفه هاي گفتگوي فرهنگ ها در نگاه شاعران نخستين ادب فارسي»
 13. همایش بین المللی هند (غزل در ادبیات فارسی) غزل- روایت یا غزل واره های شعر فارسی از دقیقی تا انوری
 14. همایش بین المللی هند (مشترک با قبادی) عرفان مولوي و تفاهم فرهنگي (حكمت مردان)
 15. «آيين آيينه خود را نديدن است»، بررسي و تحليل مجموعه اشعار قیصر امین پور با رويكرد معرفت شناختي،کتاب ماه 22، 1388
 16. چهره ي واقعي مولانا در گفت وگوهاي مكاتبه اي (گفت وگوي مولانا با ديگران در قالب مكتوبات) فصلنامه تخصصي دانشكده ادبيات و علوم انساني قم ، 1386
 17. بررسی و تحلیل رمان بیوتن با تاکید بر عنصر شخصیت و شخصیّت­پردازی، پيك نور ويژه نامه ادبيات، شماره 1، 1389
 18. «دردهای نهفته» (بررسی ماهیت و مفهوم درد و رنج در اشعار محمدکاظم کاظمی)،‌ كتاب ماه،‌ شماره 35، 1389
 19. بررسی و تحلیل مثنوی طاقدیس و میزان تأثّر آن از مثنوی معنوی، كتاب ماه، شماره 30، 1389
 20. فرآیند قهرمان­سازی و شخصیّت­پردازی در رمان­های دفاع مقدّس با تأکید بر دو رمان،‌ويژه نامه همايش ادبيات دفاع مقدس، 1389
 21. بررسي تطبيقي دو داستان کوتاه ادبیات دفاع مقدس از منظر عناصر اسطوره ای، همايش ملي ادبيات پايداري كرمان، اسفند 1389
 22. بررسي ساختاري و محتوايي غزلي از ديوان مولانا، فصلنامه تخصصي سه علامه، 1390

طرح هاي پژوهشي اتمام يافته

1. مسوول طرح پژوهشي ادبيات فارسي و گفت وگو (پژوهشگاه علوم انساني جهاد دانشگاهي)

2. مسوول طرح پژوهشي ادبيات داستاني ايران و مولفه هاي بومي و هويت ايراني و اسلامي (پژوهشگاه علوم انساني جهاد دانشگاهي)

3. مسوول طرح پژوهشي ادبيات داستاني سياسي (پژوهشگاه علوم انساني جهاد دانشگاهي)

4. مسوول طرح پژوهشي مولفه هاي ملي و ديني و بومي در ادبيات داستاني استان مازندران (پيام نور)

5. همكار طرح پژوهشي بررسي ادبيات داستاني معاصر بين دو جنگ جهاني (پژوهشگاه علوم انساني جهاد دانشگاهي)

6. همكار طرح پژوهشي بررسي پيام هاي جهاني ادبيات فارسي (پژوهشگاه علوم انساني جهاد دانشگاهي)

7. مسوول طرح پژوهشي بررسي سيما و احوال و گفتار پيامبر اسلام در ادبيات منثور عرفاني فارسي (پيام نور)


كتاب ها

مطاق مشايخ، نشر كلك سيمين، 1389

هر كه را درد است او بردست بو، جهاد دانشگاهي، 1388

بررسي و تحليل ادبيات بومي و بومي گرايي در ادبيات داستان 1300-1320، جهاد دانشگاهي، 1390

آيين پژوهش در زبان و ادبيات با رويكرد به منظرهاي شش دهگانهٍ نشر كلك سيمين، 1390

چشم هاي نگران (بررسي و تحليل اشعار قيصر امين پور)، نشر انجمن مفاخر، 1391

هشتاد سال با مولوي،‌ نشر نگاه معاصر، 1390

نام:
ایمیل:
* نظر: