اعضای مرکز علمی تخصصی مسئولیت اجتماعی

اعضای این شورا عبارتند از:

  • رئیس شورا: آقای دکتر سید امیر طالبیان(مشاور اجتماعی وزیر نفت)
  • نایب رئیس شورا: آقای دکتر محمد جواد چیت‌ساز(رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی)
  • عضو شورا: آقای مهندس محمد کیا(مدیر کل نیازسنجی و پروژه‌یابی آموزشی معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی)
  • عضو شورا: آقای مهندس مجید شهاب(مدیر QHSE شرکت پتروپارس)
  • عضو شورا: آقای دکتر سید احمد صالحی(مدیرکل دفتر تخصصی علوم انسانی معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی)
  • عضو شورا: آقای دکتر خسرو قبادی(عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی)
  • عضو شورا: آقای دکتر محسن انصاری(کارشناس CSR حوزه مشاور اجتماعی وزیر نفت)
  • عضو شورا: آقای هوشنگ فضلی(کارشناس ارشد CSR حوزه مشاور اجتماعی وزیر نفت)
  • مدیر مرکز: آقای دکتر هادی برغمدی (عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی)
تعداد بازدید:۷۵۶