دو فصلنامه علمی-تخصصی آموزش در علوم انسانی شماره دوم، پاییز و زمستان 1395 منتشر شد.