مجلات علمی پژوهشی

دو فصلنامه علمی-تخصصی آموزش در علوم انسانی شماره دوم، پاییز و زمستان 1395 منتشر شد.

دو فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش سیاست نظری شماره بیست و یکم، بهار و تابستان 1396 منتشر شد.

فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی شماره چهل‌و‌یکم، تابستان 1395 منتشر شد.