."

معاونت پژوهشی 

معاونت پژوهشی مسئول پیگیری امور پژوهشی و هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای طرح‏های پژوهشی است. مهمترین وظایف این معاونت عبارتند از: