."

اداره نشریات علمی پژوهشگاه مسئولیت مدیریت مراحل چاپ نشریات از دریافت، بررسی و پیگیری های مربوط به مقالات علمی تا نهایی سازی نشریه برای چاپ را بر عهده دارد. در سال ۱۳۷۶ مراحل مقدماتي براي انتشار فصلنامه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي تحت عنوان «پژوهش» صورت گرفت. دوره اول فصلنامه پژوهش با چاپ و انتشار سه پيش شماره و شش شماره، كه شامل مقالاتي در رشته هاي مختلف علوم انساني و اجتماعي ميشد همراه بود. با تغيير سياست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انتشار دوره جديد فصلنامه به صورت علمي-تخصصي و در قالب چهار فصلنامه پي گرفته شد كه در اين راستا تا كنون شمارگان زیادی از نشریه «پژوهش زبان و ادبيات فارسي»، «پژوهش سياست نظری»، «اسلام پژوهي» و «پژوهش جوانان، و جامعه» به چاپ رسيده است.
شایان ذكر است مجوز انتشار دو فصلنامه های یاد شده از سوی اداره كل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است و «پژوهش زبان و ادبیات فارسی» و «پژوهش سیاست نظری دارای مجوز علمی _ پژوهشی میباشند. بدین ترتیب نشریاتی که ذیل اداره نشریات علمی چاپ می شوند عباتند از: 


فصلنامه علمی - پژوهشی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی»
اولين نشريه علمي _ پژوهشي علوم انساني در جهاددانشگاهي
این نشریه از سال ۱۳۸۱ مقاله های علمی ـ پژوهشی را در حوزه تخصصی زبان و ادبیات فارسی منتشر میكند.


دو فصلنامه علمی-پژوهشی«پژوهش سیاست نظری»
این نشریه از سال ۱۳۸۴ با عنوان «پژوهش علوم سیاسی» و از سال ۱۳۸۷ با عنوان تخصصی «پژوهش سیاست نظری» مقاله های علمی ـ پژوهشی را در حوزه تخصصی علوم سیاسی منتشر میكند.


دو فصلنامه علمی-تخصصی «آموزش در علوم انسانی»
دو فصلنامه علمی-تخصصی «آموزش در علوم انسانی» نیز یکی از آخرین نشریات ثبت شده پژوهشگاه می باشد. شماره اول این نشریه مربوط به بهار و تابستان ۱۳۹۵ و شماره دوم این نشریه مربوط به پاییز و زمستان ۱۳۹۵ می باشد. پژوهشگاه در نظر دارد با ایجاد ثبات در چاپ و رعایت قواعد در داوری ها، سطح این نشریه را نیز ارتقاء بدهد.


دو فصلنامه تخصصی «اسلام پژوهی»
این نشریه از سال ۱۳۸۴ مقاله های علمی ـ پژوهشی را در حوزه تخصصی الهیات و معارف اسلامی منتشر میكند. براساس تاكید كمیسیون نشریات علمی كشور و طبق نظر هیئت تحریریه مجله مقرر شده است که این مجله در تخصص و عنوان "پژوهش انسان شناسی اسلامی" منتشر شود


دو فصلنامه تخصصی «پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه»
اين نشريه از سال ۱۳۸۶ با عنوان «جوانان و مناسبات نسلي» و از سال ۱۳۸۸ با عنوان تخصصي «جوانان، فرهنگ و جامعه» مقاله هاي علمي ـ پژوهشي را در تخصصهاي ميان رشته اي جوانان، روابط بين نسلي، مسائل فرهنگي و جامعه منتشر ميكند.