."

اداره پژوهش مسئولیت پیاده سازی و عملیاتی سازی فعالیت های اجرایی معاونت پژوهشی را بر عهده دارد به این ترتیب تحقق اهداف معرفی شده برای معاونت پژوهشی از طریق این اداره صورت می گیرد.