."

طرح های در دست اجرای پژوهشکده علوم توسعه 

ردیف

عنوان

گروه پژوهشی

1

الگوهای مداخله در بافت‌های فرسوده  شهری- نمونه تهران

مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

2

توسعه محله‌ای و توانمندسازی در بافت های فرسوده شهری تهران

مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

3

تبیین مولفه های الگوی مناسب مدیریت بحران زلزله در بافتهای فرسوده شهری

مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

4

بررسی ارزشهای ناظر بر ایجاد الگوی شهر ایرانی-اسلامی

مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

5

باز تولید منظر شهری در بازسازی بافت های فرسوده شهری تهران

مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

6

مدیریت نوسازی و ساخت و ساز در بافت های فرسوده شهری تهران

مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

7

ارزیابی توسعه پایدار شهری در نوسازی بافت های فرسوده شهری تهران

مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

8

مسائل و محدودیتهای حقوقی در نوسازی بافت های فرسوده شهری ایران

مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

9

طرح آمایش استان کرمان (فاز دوم)

مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

10

مدیریت بحران در بافت های فرسوده و نابسامان شهر تهران : شاخص ها،روشها، راهکارها

مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

11

تدوین سند راهبردی مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی

مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

12

ارزیابی تاثیرات اقدامات شهرداری تهران در حوزه معاونت خدمات شهری بر شاخص های عدالت اجتماعی

مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

13

بررسی علل عدم تحقق نظام مدیریت مجموعه شهری تهران با تاکید بر ماموریتهای وزات کشور و ارائه راهکارهای مناسب

مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

14

تاثیر عوامل اجتماعی ـ فرهنگی بر کندی روند نوسازی بافت‌های فرسوده هدف نوسازی و بهسازی شهری مطالعه موردی: ناحیه مرکزی شهر تهران

مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

15

ارزیابی پایداری اجتماعی توسعه اخیر مسکن در ایران ـ مسکن مهر استان البرز (آینده پژوهی مسائل اجتماعی مسکن مهر)

مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

16

تبیین نقش بهسازی و نوسازی بافت فرسوده تاریخی شهر تهران در بازتولید منظر شهری

مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

17

پیاده‌سازی طرح جامع مدیریت دانش در ستاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پیاده‌سازی پایلوت شبکه دانش صنعت پتروشیمی

مدیریت

18

طراحی نظام ارزیابی صلاحیت عمومی و حرفه­ای مدرسان مراکز آموزش زبان جهاد دانشگاهی

مدیریت

19

تدوین شرایط و آئین نامه جذب اعضای هیات علمی قراردادی جهاد دانشگاهی

مدیریت

20

طراحی سامانه ملی پایش سرمایه انسانی و توسعه انسانی و گزارش دهی سالانه بر اساس برنامه ششم توسعه کشور

مدیریت

21

مستند سازی تجارب خبرگان شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مدیریت

22

بررسی و تحلیل عملکرد ۳۱ ساله شورای بررسی نهایی طرح ها

مدیریت

23

تدوین الگو و محتوای دوره مدیریت جهادی

مدیریت

24

تجزیه و تحلیل الگوی عدم تمرکز اقتصادی و مالی در نظام  های مختلف و امکان سنجی بکارگیری این الگوها در ایران

اقتصاد

25

سنجش و تحلیل فضای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران

اقتصاد

26

آسیب شناسی و شناسایی فرصت ها و زمینه های شغلی در ۲۰ رشته دانشگاهی

اقتصاد


طرح های در دست اجرای پژوهشکده علوم اجتماعی 

ردیف

عنوان

گروه پژوهشی


1

بررسی تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی کاربران

جامعه شناسی

2

تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر دینداری

جامعه شناسی

3

تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی

جامعه شناسی

4

تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر روابط خانوادگی

جامعه شناسی

5

بررسی سنجش سطح سواد شهروندان تهرانی و عوامل موثر بر آن

جامعه شناسی

6

ارزیابی محتوای رسانه‌های مکتوب و آنلاین از نظر توجه به ارتباطات سلامت

جامعه شناسی

7

آینده پژوهی هویت ایرانی(ملی- دینی)؛ شناسایی کلان روندهای اثر گذار بر آن

جامعه شناسی

8

راهبردهای توسعه فرهنگ سازمانی در ناجا با تاکید بر الگوی ایرانی - اسلامی

مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

9

بررسی رابطه میان مناسبات نسلی و چگونگی گذران اوقات فراغت

مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

10

مطالعه و سنجش تاثیر مصرف فرهنگی بر روابط نسلی

مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

11

مناسبات نسلی و سرمایه اجتماعی

مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

12

مناسبات نسلی و دینداری و عرفانهای نوپدید

مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

13

مناسبات نسلی و جهانی شدن و نوگرایی جوانان

مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

14

آینده­نگاری تغییرات مناسبات نسلی در ایران

مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

15

انجام پیمایش ملی با عنوان بررسی میزان پای بندی علمی دانشجویان به اخلاق اسلامی و سنجش و پیامدهای آن

روانشناسی اجتماعی

16

فراتحلیل مطالعات خلقیات

روانشناسی اجتماعی

17

مطالعه و سنجش مدارای اجتماعی در جامعه و عوامل موثر بر آن

روانشناسی اجتماعی


طرح های در دست اجرای پژوهشکده علوم انسانی

ردیف

عنوان

گروه پژوهشی

1

برگزاری کرسی های مطالعات فرهنگ و امنیت

علوم سیاسی

2

الزامات سیاسی کارآمدی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران (تاثیر کارآمدی دیوانسالاری دولتی بر امنیت اقتصادی کشور)

علوم سیاسی

3

نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت در جمهوری اسلامی ایران

علوم سیاسی

4

کارآمدی رابطه قوه مقننه و مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهای ارتقای آن

علوم سیاسی

5

بررسی امکان تحقق هوش مصنوعی قوی با تکیه بر نقدهای پسادکارتی و اهمیت فهم زبان

الهیات ومعارف اسلامی

6

بررسی و مقایسه ماهیت انسان از منظر قرآن و متفکران غربی

الهیات ومعارف اسلامی

7

روابط انسان از دیدگاه قرآن کریم و مقایسه آن با نظرات متفکران غربی

الهیات ومعارف اسلامی

8

بررسی و مقایسه مطلوب‌های روان شناختی از نظر قرآن و متفکران غربی

الهیات ومعارف اسلامی

9

بررسی و مقایسه مطلوب‌های اخلاقی در نگاه قرآن و فیلسوفان غربی

الهیات ومعارف اسلامی

10

نقد و تحلیل ادبیات داستانی مهاجرت و سنجش نسبت آن با هویت ایرانی (۱۳۹۷-۱۳۹۳)

ادبیات فارسی

11

قواعد و الگوهای حمایت در سینماهای کشور

ادبیات فارسی

12

تحلیل بازنمایی هویت ایرانی در رمان‌های فارسی پس از انقلاب اسلامی

ادبیات فارسی