."

در سال ۱۳۷۶ مراحل مقدماتی برای انتشار فصلنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی  تحت عنوان «پژوهش» صورت گرفت. دوره اول فصلنامه پژوهش با چاپ و انتشار سه پیش شماره و شش شماره، كه شامل مقالاتی در رشته‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی می‌شد همراه بود. با تغییر سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتشار دوره جدید فصلنامه به صورت علمی-تخصصی و در قالب چهار فصلنامه پی گرفته شد كه در این راستا تا كنون بیست شماره با عنوان پژوهش زبان و ادبیات فارسی، هفت شماره  پژوهش علوم سیاسی، چهار شماره اسلام پژوهی و چهار شماره «پژوهش جوانان، و جامعه» به چاپ رسیده است.

شایان ذكر است مجوز انتشار دو فصلنامه‌های یاد شده از سوی اداره كل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است و «پژوهش زبان و ادبیات فارسی» و «پژوهش سیاست نظری دارای مجوز  علمی _ پژوهشی می‌باشند.

فصلنامه علمی - پژوهشی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی»

اولین  نشریه علمی _ پژوهشی علوم انسانی  در جهاددانشگاهی

این نشریه از سال ۱۳۸۱ مقاله‌های علمی ـ پژوهشی را در حوزه‌ تخصصی زبان و ادبیات فارسی منتشر  می‌كند و تاكنون ۴۰ شماره منتشر و شماره های ۴۱، ۴۲ و ۴۳ را در دست چاپ دارد.

دو فصلنامه علمی-پژوهشی«پژوهش‌سیاست نظری»

این نشریه از سال ۱۳۸۴ با عنوان «پژوهش علوم سیاسی» و از سال ۱۳۸۷ با عنوان تخصصی «پژوهش سیاست نظری» مقاله‌های علمی ـ پژوهشی را در حوزه‌ تخصصی علوم سیاسی منتشر می‌كند و تاكنون ۲۰ شماره  منتشر و شماره ۲۱ و ۲۲ را در دست چاپ دارد.

دو فصلنامه علمی-تخصصی «آموزش در علوم انسانی»

دو فصلنامه علمی-تخصصی «آموزش در علوم انسانی» نیز یکی از آخرین نشریات ثبت شده پژوهشگاه می باشد که تا کنون دو شماره از آن چاپ شده است. شماره اول این نشریه مربوط به بهار و تابستان ۱۳۹۵ و شماره دوم این نشریه مربوط به پاییز و زمستان ۱۳۹۵ می باشد. پژوهشگاه در نظر دارد با ایجاد ثبات در چاپ و رعایت قواعد در داوری ها، سطح این نشریه را نیز ارتقاء بدهد.

معرفی دو فصلنامه تخصصی «اسلام پژوهی»

این نشریه از سال ۱۳۸۴ مقاله‌های علمی ـ پژوهشی را در حوزه‌ تخصصی الهیات و معارف اسلامی منتشر  می‌كرد  و تاكنون ۴ شماره از آن منتشر شده است. براساس تاكید كمیسیون نشریات علمی كشور و طبق نظر هیئت تحریریه مجله مقرر است مجله در تخصص و عنوان "پژوهش انسان‌شناسی اسلامی" منتشر شود

دو فصلنامه تخصصی  «پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه»

این نشریه از  سال ۱۳۸۶ با عنوان «جوانان و مناسبات نسلی» و از سال ۱۳۸۸ با عنوان تخصصی «جوانان، فرهنگ و جامعه» مقاله‌های علمی ـ پژوهشی را در  تخصص‌های میان رشته‌ای جوانان، روابط بین‌نسلی، مسائل فرهنگی و جامعه منتشر می‌كند، و تاكنون ۵ شماره منتشر شده است.