پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

تاسیس مرکز علمی تخصصی مسئولیت اجتماعی در حوزه صنعت نفت و انرژی با همکاری وزارت نفت