پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

عقد تفاهم‌نامه با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی