پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

حضور در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت