پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

نشست پژوهشی در زمینه ابعاد و پیامدهای اجتماعی مسکن مهر برگزار شد.