پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

نشست سبک زندگی: بررسی تغییرات، روندهای فعلی و آتی