پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

نشست منازعات فرهنگی-هویتی و توسعه در خاورمیانه