پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

نشست ارائه گزارش طرح رسانه ها و ارتقای سلامت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، نشست ارائه طرح رسانه ها و ارتقای سلامت جامعه با هدف مروری بر ارتباطات سلامت در خبرگزاریها و روزنامه ها در محل پژوهشگاه برگزار شد. در این نشست خانم دکثر ثریا احمدی به ارائه گزارش طرح خود پرداخت.

خانم احمدی با اشاره به اینکه ارتباطات سلامت هنر و تکنیک تاثیر و ترغیب افراد، نهادها و مخاطبان عمومی در مورد موضوعات مهم سلامت محور است، به این نکته اشاره کرد که دو بخش مهم در حوزه ارتباطات سلامت وجود دارد که به یکدیگر وابسته می باشند. نخست ارائه مراقبتهای بهداشتی و دوم ارتقای سلامت که این دو خود در دو حوزه ارتباطات رسانه ای و ارتباطات انسانی قابل طرح و بررسی است.

خانم احمدی، شناخت موضوعات سلامت محور در رسانه های مکتوب و آنلاین، شناخت رویکردهای رسانه های مورد بررسی در پرداختن به موضوع ارتقای سلامت یعنی پیشگیری، آموزش و حفاظت از سلامت، شناخت جهتگیری ها و قالبتهای پیامهای سلامت در پوشش موضوعات سلامت محور و در نهایت شناخت شباهتها و تفاوتهای رسانه های مورد بررسی در پرداختن به موضوع ارتقای سلامت را از جمله مهمترین اهداف این طرح برشمرد و افزود: در این بررسی از روش تحلیل محتوا استفاده شده و روش نیز، پرسشنامه معکوس می باشد. واحد تحلیل «مطلب» بوده و هر آیتم خبری، گزارش، گفتگو، مقاله و یادداشت تحلیل و تفسیر و نقد را در بر می گیرد و فقط جدولها در این تعریف استثنا بوده اند. همچنین واحد شمارش و ثبت نیز مضمون می باشد.

وی در مورد نتایج طرح نیز گفت: رسانه های مورد بررسی در پوشش سلامت به موضوعات خاصی توجه بیشتری نشان داده اند، به طوری که از میان موضوعات مهم سلامت خبرگزرایها و روزنامه ها، موضوع منافع مرتبط با سلامت مثل تغذیه مناسب، ورزش، واکسیناسیون و... بیشتر مورد توجه قرار گرفته و برجسته شده اند. رویدادهای مورد توجه قرار گرفته نیز بیشتر دارای ارزش خبریِ فراوانی و در برگیری بودند ضمن اینکه مخاطبان هدف این رویدادها نیز بیشتر عامه مردم می باشند.

نتایج نشان میدهد برای مردم به صورت عمومی بیشتر مطالب سلامت در رابطه با منافع سلامت طرح میشود و در این میان فرقی میان گروه های مخاطب زنان با مردان نیست. ولی برای گروه های خاص بیشتر مطالب در رابطه با زیر ساختها، امکانات و تسهیلات ذکر می شود. موضوعاتی که مسئولان مخاطب آن بوده اند، بیشتر موضوعات مربوط به بیمه و سیاستهای سلامت و نیز زیر ساختهای سلامت هستند. مخاطبان نوجوان و جوان نیز بیشتر در مطالب و موضوعاتی مانند ورزش و تغذیه سالم که باز هم مرتبط با منافع سلامت است به عنوان مخاطب در نظر گرفته شده اند. بدین ترتیب مشاهده می شود که میان موضوع سلامت و مخاطب هدف خبرگزاریها و روزنامه ها، رابطه معنی داری وجود دارد.