پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی شماره چهل‌و‌یکم، تابستان ۱۳۹۵ منتشر شد.