پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

دو فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش سیاست نظری شماره بیست و یکم، بهار و تابستان ۱۳۹۶ منتشر شد.