پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

دو فصلنامه علمی-تخصصی آموزش در علوم انسانی شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ منتشر شد.