پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

بیست و دومین شماره نشریه پژوهش سیاست نظری، ویژه پاییز و زمستان ۱۳۹۶ منتشر شد

بیست و دومین شماره دو فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش سیاست نظری»، ویژه پاییز و زمستان ۱۳۹۶ منتشر شد.

مقالات درج شده در این شماره از نشریه عبارتند از:

  • خشونت در وضع مدنی هابز: بازخوانی لویاتان/ محمد علی توانا، نفیسه اله دادی
  • از سیاست شناسی تا سیاست ورزی: هستی شناسی نسبت سیاست و امر سیاسی/ فرامرز تقی لو
  • نسبت میان از خود بیگانگی و شهروندی در اندیشه هربرت مارکوزه/ عباس منوچهری، آزاده شعبانی
  • تاثیر عوامل سیاسی بر مناسبات اقتصادی ایران در دهه اول انقلاب/ عباس حاتمی، حسین مسعودنیا، داوود نجفی
  • بررسی تطبیقی اندیشه های هابز، لاک و راولز در پرتو موقعیت فرضی قرارداد اجتماعی/ مختار نوری، مجید توسلی رکن آبادی
  • اندیشه شناسی سیاسی الگوی نیازهای اساسی/ مهدی ظفری نیا، عباس منوچهری، مسعود غفاری
  • تحلیل گفتمانی رابطه نظریه سیاسی و کنش سیاسی در یونان باستان/ سید جواد امام جمعه زاده، علی علی­حسینی، احسان کاظمی، علیرضا آقاحسینی