پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

مجلات علمی پژوهشی

بیست و دومین شماره نشریه پژوهش سیاست نظری، ویژه پاییز و زمستان ۱۳۹۶ منتشر شد

بیست و دومین شماره دو فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش سیاست نظری»، ویژه پاییز و زمستان ۱۳۹۶ منتشر شد.

چهل و سومین شماره فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی منتشر شد

چهل و سومین شماره فصلنامه علمی-پژوهشی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی»، زمستان ۱۳۹۵، منتشر شد.

دو فصلنامه علمی-تخصصی آموزش در علوم انسانی شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ منتشر شد.

دو فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش سیاست نظری شماره بیست و یکم، بهار و تابستان ۱۳۹۶ منتشر شد.

فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی شماره چهل‌و‌یکم، تابستان ۱۳۹۵ منتشر شد.