پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

برگزاری مناظره نسبت اخلاق با خلقیات


مناظره نسبت اخلاق با خلقیات روز شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی برگزار خواهد شد.

رضا کلاهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و اصغر احمدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، طرفین این مناظره خواهند بود.

شایان ذکر است مطالعه خلقیات ایرانیان، محور اصلی فعالیت پژوهشی گروه روان شناسی اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی است که مدیریت این گروه را آقای اصغر احمدی به عهده دارد.