پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

انتصاب رئیس جدید پژوهشکده علوم توسعه

مهندس رازانی به ریاست پژوهشکده علوم توسعه منصوب شد. 

اسد رازانی، از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و مدیر گروه برنامه ریزی شهری را بر عهده داشت طی حکمی مسئولیت پژوهشکده علوم توسعه را بر عهده گرفت. پیشتر این مسئولیت بر عهده محمد موسی مطلبی، یکی دیگر از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه و عضو گروه اقتصاد بود. شایان ذکر است پژوهشکده علوم توسعه یکی از سه پژوهشکده ای است که ذیل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی مشغول به فعالیت می باشد و شامل سه گروه پژوهشی اقتصاد، مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای می باشد.

کلید واژه ها: #اخبار پژوهشگاه    #پژوهشکده علوم توسعه    #گروه برنامه ریزی شهری