پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

حضور موفق پژوهشگاه در نمایشگاه بین المللی نفت

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی که با ورود به عرصه مسئولیت اجتماعی شرکتها، همکاری مستمری را با وزارت نفت آغاز کرده در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت نیز حضوری موفق داشت. 

پس از تاسیس مرکز علمی تخصصی مسئولیت اجتماعی شرکتها در حوزه نفت و انرژی توسط پژوهشگاه، امسال این مرکز در بیست و سومین نمکایشگاه بین المللی نفت نیز حضور یافت که در نتیجه آن مذاکراتی با برخی شرکتهای نفتی نیز انجام شد. محور اصلی این مذاکرات مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای نفتی بود که در همین راستا به طور ویژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی-فرهنگی اجرای پروژه های نفتی، تاثیرات زیست محیطی این فعالیتها، لزوم تدوین گزارش پایداری شرکتها، برگزاری دوره های اموزشی در حوزه مسئولیت اجتماعی و.. به طور ویژه مورد تاکید قرار گرفت. 

شایان ذکر است این نمایشگاه در فاصله روزهای ۱۶ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی برگزار شده  و غرفه شماره ۷۳۰ در سالن شماره ۲۷ به پزوهشگاه اختصاص دارد. کلید واژه ها: #اخبار پژوهشگاه    #پژوهشکده علوم اجتماعی