پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

انتصاب معاون پژوهشی پژوهشگاه

سیدرضا شاکری عهده دار سمت معاونت پژوهشی پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی شد. 

ایرج فیضی، ریاست پژوهشگاه، طی حکمی سیدرضا شاکری را به عنوان معاون پژوهشی پژوهشگاه منصوب کرد.