پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

مشارکت پژوهشگاه در طرح مشترک جهاد و وزارت آموزش و پرورش

روز سه شنبه اول خرداد ۱۳۹۷ با حضور وزیر آموزش و پرورش و رییس  جهاددانشگاهی ، از برنامه نظام سنجش شایستگی های حرفه ای مدیران مدارس رونمایی و تفاهم نامه همکاری میان این دو نهاد به امضا رسید .

طرح نظام سنجش شایستگی های حرفه ای مدیران مدارس به صورت مشترک با همکاری گروه مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و پژوهشکده توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران اجرا خواهد شد.