پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

انتشار نتایج پیمایش ملی زندگی ایرانیان تا سال آینده/اجرای طرح جامع سنجش سبک زندگی

انتشار نتایج پیمایش ملی زندگی ایرانیان تا سال آینده/راه‌اندازی‌ سامانه جامع سنجش سبک زندگی - ایسنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

مجری طرح "پیمایش ملی سبک زندگی ایرانیان" با بیان اینکه تا نیمه اول سال ۹۷ نتایج این پیمایش، منتشر و سامانه جامع سنجش، پایش و رصد مفهوم سبک زندگی، راه‌اندازی و مستقر می‌شود.

اسکندریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه سبک زندگی پدیده نوینی نبوده و قدمتی به طول تاریخ بشر دارد، اظهار کرد: از سویی انسان به دلیل بن‌مایه جستجوگر و کمال‌طلب خود همواره به دنبال  بهبود شرایط زندگی و کسب رضایت بیشتر بوده و از سوی دیگر پیشرفت و توسعه در ابعاد مختلف، ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی را ایجاد کرده که او را در معرض انتخاب قرار داده است.

مجری طرح "پیمایش ملی سبک زندگی ایرانیان" افزود: قرار گرفتن در معرض انتخاب و انتخاب‌گری، شکل‌گیری شیوه‌ها و الگوهای جدید زندگی را به دنبال داشته است. اما از آنجا که حق انتخاب در فرهنگ‌های پیشامدرن با گزینه‌های محدود و مشابه مواجه بوده است، از این روی افراد متعلق به فرهنگ‌های یکسان عموما از سبک زندگی مشابهی برخوردار بوده‌اند.

وی ادامه داد: مفهوم سبک زندگی به معنای امروزی آن و در قامت یک مساله اجتماعی، به دنبال پیشرفت‌های سریع دنیای مدرن،‌ توسعه تکنولوژی، گسترش سطح نفوذ رسانه‌های نوین و ... شکل یافته و پیشرفت‌های سریع دنیای مدرن،‌ افراد را با تنوع و گستردگی در حق انتخاب و به دنبال آن تنوع و گونه‌گونی در سبک زندگی مواجه کرده است.

اسکندریان گفت: مفهوم سبک زندگی زمانی به عنوان یک مساله اجتماعی تقویت می‌شود که این الگوها و سبک‌های مختلف زندگی با فرهنگ حاکم رابطه‌ای همسو را برقرار نکند و یا به عبارت دیگر سبک زندگی رابطه‌ای تزاحمی را با فرهنگ رسمی و غالب برقرار کرده و یا حتی در تضاد با آن شکل گیرد.

مجری طرح "پیمایش ملی سبک زندگی ایرانیان" با تاکید بر اینکه بازاندیشی و پویایی اجتماعی یکی از ویژگی‌های دنیای مدرن است، اظهار کرد: همین ویژگی، سرعت تغییرات و تنوع در سبک زندگی را تشدید کرده که سرعت در تغییرات نیز عرصه را برای تامل،‌ ارزیابی و بازاندیشی کنش‌گران در رفتارها و الگوهای انتخابی تنگ کرده است.

وی با بیان اینکه پشتوانه‌های نظری در این حوزه، سبک زندگی را به عنوان جهت‌گیری فرهنگی و اجتماعی جامعه قلمداد می‌کنند، گفت: بر این اساس سبک زندگی اسباب نمایش هویت، ارزش‌ها و نگرش‌های افراد جامعه است. از این رو ضرورت دارد تا نسبت به این حوزه حساس بوده و روند تغییرات آن مورد سنجش و پیش‌بینی قرار گیرد.

اسکندریان با بیان اینکه هر نوع برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه سبک زندگی و مدیریت آن، مستلزم شناخت دقیق ابعاد و مولفه‌های آن است، افزود: خوشبختانه قانون‌گذار نیز به ضرورت برنامه‌ریزی و ایجاد سامانه ارزیابی و پایش در این حوزه اشراف داشته و دولت را در برنامه ششم توسعه، موظف به رصد مفهوم سبک زندگی در بازه‌های زمانی مشخص کرده است.

وی تاکید کرد: حداقل نتیجه‌ای که می‌توان از اجرای پیمایش ملی سبک زندگی ایرانی اسلامی انتظار داشت، این است که شناخت مناسبی از ابعاد و جوانب مختلف سبک زندگی حاصل شده که می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های آتی قرار گیرد.

مجری طرح "پیمایش ملی سبک زندگی ایرانیان" افزود: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، ‌در اجرای این طرح تلاش دارد تا ضمن تعامل با دستگاه‌ها و نهادهایی که به نوعی در این زمینه تصمیم گیر و تصمیم‌ساز هستند،‌ نیازها و خواسته‌های آن‌ها را شناسایی کرده و با حمایت همین دستگاه‌ها و نهادها نیز طرح را اجرا کند.

اسکندریان اظهار کرد: مطالعات مقدماتی و پژوهش‌های پایه، انجام و ارتباط با دستگاه‌های مختلف نیز برقرار شده است. اکنون نیز در حال برگزاری جلساتی با سازمان برنامه و بودجه هستیم.

وی با بیان اینکه تا نیمه اول سال ۹۷ نتایج این پیمایش منتشر می‌شود، گفت: در نهایت سامانه جامع سنجش، پایش و رصد مفهوم سبک زندگی، راه‌اندازی و مستقر خواهد شد.

کلید واژه ها: #بررسی های کاربردی سبک زندگی اسلامی-ایرانی