پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

نشست نگاه کاربردی به متون دینی برگزار خواهد شد

دهمین نشست از سلسه کرسی های نقد و نظریه روز چهارشنبه ۱۰ آبان با عنوان نگاه کلربردی به متون دینی برگزار خواهد شد